PPP – budowanie konkurencyjności MMSP

Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Trustcon sp. z o.o. wspólnie realizują projekt pn. „PPP-budowanie konkurencyjności MMSP”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.2, na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.02.00-00-0320/16-00.
Realizacja projektu trwa od 01.01.2017-31.03.2019 r.

Głównym celem projektu  jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej 315 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) poprzez przeszkolenie 357 pracowników tychże przedsiębiorstw w ramach 6720 godzin szkoleniowych z wiedzy z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp) i praktycznych umiejętności w obszarze ppp, w okresie od 01.01.2017-31.03.2019.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone 2 rodzaje szkoleń z zasad realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP):

 • szkolenia ogólne;
 • szkolenia dedykowane. 
INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ

Udział w szkoleniach mogą brać pracownicy[2] mikro, małych lub średnich firm (MMSP)[3], posiadających siedzibę na terenie Polski, zainteresowanych wejściem na rynek ppp, którzy to pracownicy:

 • dotychczas zajmowali się m.in. tworzeniem strategii firmy i zarządzaniem, relacjami z sektorem publicznym  i innymi przedsiębiorcami, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, opracowaniem oferty inwestycyjnej firmy od strony ekonom. lub prawnej, zarządzaniem sprzedażą oraz marketingiem, obsługą wykonania umowy o zamówienie publiczne,
 • będą zaangażowani w postępowania o wybór partnera prywatnego zgodnie z ustawą z dn.19.12.2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.z2015 poz.696 ze zm.), jak również w realizację tego typu umów po stronie partnera prywatnego, na które firma planuje złożyć ofertę.

Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu przedsięwzięć PPP i prowadzeniu szkoleń. Głównym trenerem prowadzącym szkolenia jest Bartosz Korbus z Instytutu PPP.

Każde szkolnie trwa 2 dni (16 h).

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie (poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiad) każdego dnia szkolenia. Na zakończenie szkolenia otrzymują zaświadczenie ukończeniu szkolenia.

Udział w szkoleniu jest częściowo odpłatny – odpłatność za udział w szkoleniu ogólnym wynosi 117,12 zł/ za 1 os., za udział w szkoleniu dedykowanym -  191,88 zł/z 1os.

Informacji na temat projektu oraz pomocy w przygotowaniu dokumentów zgłoszeniowych udziela Biuro Rekrutacji - Katarzyna Pilarek (e-mail: k.pilarek@trustcon.pl | tel.: 791 367 855).

INFORAMCJE SZCZEGÓŁOWE – SZKOLENIA OGÓLNE

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Poprzez udział w szkoleniach ogólnych pracownicy MMSP nabędą teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu realizacji przedsięwzięć w formule ppp. W trakcie tych szkoleń zostaną zaprezentowane informacje m.in. na temat: ram prawnych wdrażania projektów ppp -ogólnych dla wszystkich branż, najważniejszych uniwersalnych dla każdego typu przedsięwzięć zadań stojących przed podmiotami publicznymi i przedsiębiorcami na etapie procedury wyboru partnera prywatnego i realizacji przedsięwzięcia ppp, rodzajów ryzyka, zasad finansowania, w tym realizacji projektów hybrydowych(finansowanych z funduszy europejskich).

W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracować w grupach analizując przykładową dokumentację dotyczącą ogłoszenia o koncesji, postępowania o zawarcie umowy o ppp oraz test rynku dla przedsięwzięcia ppp (z opłatą za dostępność) i osobno test rynku dla postępowania koncesyjnego.

Dzięki nabytym umiejętnościom i wiedzy uczestnicy szkoleń będą mogli w swej praktyce zawodowej uczestniczyć w istotnym obszarze zamówień publicznych niedostępnych dla nich przed uczestnictwem w projekcie ze względu na barierę dostępu do wiedzy o ppp i koszty doradztwa specjalistycznego. Ponadto, dzięki nabytym umiejętnościom będą mogli nawiązywać relacje z innymi przedsiębiorcami jako inicjatorzy (członkowie) konsorcjów i podwykonawcy, uczestnicząc w rynku niedostępnym dla podmiotów nie rozumiejących natury ppp.

Grupy szkoleniowe liczą od 12 do 16 osób.

Jest możliwe zorganizowanie szkolenia – indywidualnie dla zebranej min 12 osobowej grupie uczestników – w innym terminie niż wskazane tabeli powyżej, również w cyklu sobota-niedziela lub piątek-sobota.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE – SZKOLENIA DEDYKOWANE

Grupy szkoleniowe liczą od 8 do 12 osób.

Rozpoczęcie szkoleń dedykowanych planowane jest na grudzień 2017 r. choć Fundacja IPPP nie wyklucza rozpoczęcia tychże szkoleń wcześniej z uwagi na intersujące znaczną grupę przedsiębiorców ogłoszenie o naborze na partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia PPP np. w obszarze efektywności energetycznej, kubatury.

Terminy szkoleń dedykowanych będą ogłaszana na bieżąco na stronie internetowej projektu po opublikowaniu przez podmiot publiczny ogłoszenia o postępowaniu na wybór partnera prywatnego. Szkolenia dedykowane będą ściśle związane z ogłoszonym postępowaniem, gdyż szkolenie ma na celu przygotowanie MMSP do wzięcia udziału w składaniu ofert na wybór partnera prywatnego.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Poprzez udział w szkoleniach dedykowanych pracownicy MMSP nabędą w szczególności praktyczne umiejętności, ale i teoretyczną wiedzę z zakresu realizacji przedsięwzięć w formule ppp w obszarze, który jest zbieżny z obszarem działalności ich firmy, gdyż zapoznają się z kluczowymi elementami umowy ppp negocjowanymi w trakcie postępowania na wybór partnera prywatnego i poznają najtrudniejsze kwestie negocjacyjne pojawiające się w praktyce (m in. dotyczące finansowania projektów, sposobu kontroli ze strony podmiotu publicznego i oceny wykonania umowy).

W trakcie tychże szkoleń zostaną zaprezentowane w sposób syntetyczny informacje na temat ram prawnych wdrażania projektów ppp oraz najważniejszych zadań stojących przed podmiotem publicznym i przedsiębiorcami na etapie procedury wyboru partnera prywatnego i realizacji przedsięwzięcia ppp- stosownie do specyfiki zadania publicznego zrealizowanego w ramach omawianych przedsięwzięć.

Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalnie opracowane memorandum negocjacyjne (tzn. dokumenty wykorzystywane w trakcie negocjacji) oraz SIWZ (tzn. wzór umowy i formularz oferty).

W trakcie szkolenia uczestnicy pracując w grupach będą analizować ww. dokumentację  i dyskutować o mocnych i słabych stronach oferty jaką w zadanych warunkach mogliby złożyć. Wiedzę tę następnie uczestnicy będą mogli wykorzystać ćwicząc w grupach warianty rozwiązań możliwe do przyjęcia w ramach negocjacji z podmiotem publicznym. Na zakończenie pracy w grupach trener przedstawi kompromisowe rozwiązania stosowane w praktyce, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w przyszłości.

 

DEFINICJE
 • Wielkość przedsiębiorstwa
  • Mikro przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro;
  • Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające od 10-49 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;
  • Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. 4 Duże przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorsta
 • Osoba związana z przedsiębiorcą na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarto z pracodawcą, z którym pozostaje się w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
 • Klasyfikacja wielkościowa przedsiębiorstwa powinna być również zgodna z klasyfikacją MŚP w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia (UE) nr  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.)