Dialog techniczny we Wschowie

Uwaga! Zmiana terminów. Spółka komunalna Wschowa Sp. z o.o. ogłosiła dialog techniczny poprzedzający planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Celem dialogu technicznego jest w szczególności uzyskanie informacji, które mogłyby być wykorzystane w przygotowaniu: zakresu, opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przy określaniu warunków umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego w szczególności w zakresie formy prawnej, finansowej oraz technicznej planowanej inwestycji.

Termin składania zgłoszeń do udziału w dialogu technicznym został przedłużony do 29 czerwca 2020 r.

Wszelkie informacje na temat planowanego przedsięwzięcia oraz dokumenty związane z dialogiem technicznym znajdą Państwo na stronie http://skwschowa.pl/index.php/category/przetargi/