Dialog techniczny Gminy Czerwieńsk

Gmina Czerwieńsk ogłosiła dialog techniczny poprzedzający planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czerwieńsk w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Celem dialogu technicznego jest w szczególności uzyskanie informacji, które mogłyby być wykorzystane w przygotowaniu: zakresu, opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przy określaniu warunków umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego w szczególności w zakresie formy prawnej, finansowej oraz technicznej planowanej inwestycji.

Termin składania zgłoszeń do udziału w Dialogu Technicznym: 30 czerwca 2020 r.

Zapraszamy do udziału w Dialogu, który dostępny jest pod adresem:

https://bip.czerwiensk.pl/90/2833/Rozbudowa_systemu_kanalizacji_sanitarnej_na_terenie_Gminy_Czerwiensk_w_modelu_partnerstwa_publiczno-prywatnego/