Dialog techniczny Boguchwały - Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w PPP

Gmina Boguchwała przeprowadza dialog techniczny (badania rynkowe) w zakresie możliwości realizacji Przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów gminnych zlokalizowanych między ulicą Eugeniusza Kwiatkowskiego w gminie Boguchwała, w sąsiedztwie rzeki Wisłok, na cele sportu i rekreacji. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez stworzenie odpowiedniego dla potrzeb turystów i mieszkańców gminy centrum sportowego, rekreacyjnego oraz turystycznego tj. basenu pływackiego z zapleczem (sportowy i rekreacyjny cel publiczny) oraz towarzyszącej infrastruktury sportowej służącej sportowi amatorskiemu i ewentualnie zawodowemu wraz z infrastrukturą usługową tj. np. ośrodkami szkoleniowymi, edukacyjnymi czy innymi usługami towarzyszącymi (sportowy i rekreacyjny cel komercyjny). Realizacja zadania odbywać się będzie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp), w koncesyjnym modelu podziału ryzyka popytu.

Badanie rynkowe (dialog techniczny) dotyczy zarówno potencjalnej skali, zakresu rzeczowego, jak i funkcji sportowej części publicznej oraz komercyjnej - prywatnej. Założeniem strategicznym Gminy Boguchwała jest zrównoważenie w jak największym stopniu wartości nakładów dokonywanych w części publicznej infrastruktury (sportowy i rekreacyjny cel publiczny) z wartością nieruchomości przekazanych partnerowi na potrzeby realizacji inwestycji dotyczących sportowo-rekreacyjnego celu komercyjnego Przedsięwzięcia.

Konsultowane przedsięwzięcie w części sportowego celu publicznego ma na celu wdrożenie II etapu rozwoju wodnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Boguchwała. Pierwotne założenia etapu II nie mogły być zrealizowane z powodów technicznych i ekonomicznych, zatem Gmina Boguchwała podjęła decyzję o realizacji Etapu II w nowej lokalizacji wskazanej w ramach niniejszego dialogu technicznego. Zamiarem Podmiotu Publicznego jest, aby w ramach dialogu technicznego potencjalni partnerzy ocenili dokumentację (Program Funkcjonalno-Użytkowy) będącą w gestii Gminy Boguchwała w celu jej dostosowania na potrzeby wybudowania basenu pływackiego w nowej lokalizacji nad Wisłokiem, w kontekście potrzeb podmiotu publicznego i pomysłów zgłoszonych przez sektor prywatny (uczestników dialogu) w zakresie sportowego celu komercyjnego, który wygeneruje wynagrodzenie partnera pozwalające na realizację celu publicznego (nowego podejścia do Etapu II rozbudowy wodnej infrastruktury sportowej gminy Boguchwała). W szczególności celem dialogu technicznego będzie poznanie pomysłów sektora prywatnego na założenia inwestycji sportowo-rekreacyjnej w części komercyjnej, która obejmuje działania partnera prywatnego w obszarze sportu i rekreacji (ewentualnie uzupełnione o funkcje towarzyszące).

Ogłoszenie o dialogu technicznym wraz z memorandum informacyjnym oraz ankietą dla potencjalnych partnerów prywatnych zostało zamieszczone w BIP Gminy Boguchwała pod linkiem: https://www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art12781.html

Zgłoszenia do udziału w badaniu rynku można dokonać w terminie do 1 września 2020 r. Termin zakończenia dialogu został wydłużony do 20 października 2020 r.