Nowe wydanie Forum PPP już dostępne!

Znowelizowana ustawa o PPP funkcjonuje od roku. Nowe projekty, zarówno rządowe, jak i samorządowe, znajdują się w przygotowaniu. W numerze szczegółowo opisujemy zakres działań, które na etapie przygotowawczym musi podjąć podmiot publiczny oraz kompetencje przyznane polskiej centralnej jednostce do spraw PPP, jaką jest Minister ds. rozwoju regionalnego. Być może inspirujące będzie również zapoznanie się z projektem realizowanym w Piastowie oraz potencjałem rynku cyberbezpieczeństwa. Warto przemyśleć ponadto, jak systemowo PPP wpisuje się w potrzeby i możliwości podmiotów publicznych wszczynających postępowania. Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Forum PPP.

Kliknij i pobierz całe wydanie

czytaj on-line


 

Współpraca międzysektorowa szansą na bezpieczeństwo cyfrowe

W Ministerstwie Cyfryzacji powstaje właśnie „Strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej”. Zgodnie z zapisami Strategii „rozwój społeczny i gospodarczy w coraz większym stopniu zależny jest od szybkiego i nieskrępowanego dostępu do informacji oraz jej wykorzystania w zarządzaniu, produkcji, sektorze usług oraz przez podmioty publiczne. Stały rozwój sieci i systemów informatycznych, w tym operacje na dużych zasobach danych, służą rozwojowi komunikacji (…)

 

pobierz pdf

czytaj on-line


 

Rozmawiamy z Karolem Okońskim, Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji

 

„Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnym w kontekście cyberbezpieczeństwa ma znaczenie szersze, niż zdefiniowane w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Chodzi raczej o długotrwałą współpracę między podmiotami publicznymi i komercyjnymi, zarówno w wymiarze kraju, jak i międzynarodowym. Współpraca ta nie musi być skupiona na realizacji konkretnego przedsięwzięcia, ale może być nastawiona na wymianę informacji, ponieważ wiedza na temat zaistniałych (…)”

 

pobierz pdf

czytaj on-line


 

Jakie samorządy decydują się na PPP? Polska na tle międzynarodowym

 

Partnerstwo publiczno prywatne (PPP) od kilku dekad jest promowane na świecie jako dobry sposób na realizację zadań publicznych. Dotyczy to szczególnie takich sytuacji, gdy konieczna jest budowa, rozbudowa czy renowacja obiektów infrastruktury niezbędnych do realizacji tych zadań. PPP będące elementem reform sektora publicznego w nurcie nowego zarządzania publicznego, wskazywane jest jako sposób na poprawę efektywności finansów publicznych, w szczególności na uzyskanie (…)

 

pobierz pdf

czytaj on-line


 

Oczyszczalnia ścieków w Mławie oddana do użytku

 

Trwa­ją­ce 3 lata prace pro­jek­to­we i bu­dow­la­ne zo­sta­ły za­koń­czo­ne. Przed­sta­wi­cie­le Mia­sta Mława i SUEZ Woda uruchomili w lutym br. nową miej­ską oczysz­czal­nię ście­ków. In­sta­la­cja opar­ta jest na do­bra­nej przez SUEZ tech­no­lo­gii dla śred­nie­go prze­pły­wu ście­ków 5 200 m3/dobę oraz rów­no­waż­ne­go za­nie­czysz­cze­nia ge­ne­ro­wa­ne­go przez około 40 000 miesz­kań­ców. Nowy obiekt jest wy­ko­na­ny w naj­now­szych do­stęp­nych tech­no­lo­giach, wy­po­sa­żo­ny w dwa nie­za­leż­ne ciągi tech­no­lo­gicz­ne (…)

 

pobierz pdf

czytaj on-line


 

Parking w Opolu w partnerstwie publiczno-prywatnym oddany do użytku

 

So­la­ris Cen­ter to jedno z ulu­bio­nych miejsc za­ku­po­wych miesz­kań­ców Opola i oko­lic, które od otwar­cia w marcu 2009 r. swoją ofer­tą co­dzien­nie przy­cią­ga licz­ne grono klien­tów. 21 czerw­ca, po trwa­ją­cych pół­to­ra roku pra­cach bu­dow­la­nych, cen­trum po­ka­za­ło swoje nowe ob­li­cze: zmo­der­ni­zo­wa­ny i roz­bu­do­wa­ny bu­dy­nek, nowe skle­py i punk­ty usłu­go­we, pod­ziem­ny par­king, a także teren even­to­wo-re­kre­acyj­ny ze stre­fą zie­le­ni, in­sta­la­cja­mi wod­ny­mi oraz miej­scem na im­pre­zy miej­skie (…)

 

pobierz pdf

czytaj on-line


 

PPP szansą dla pilnych inwestycji oświatowych

 

Zmiany systemowe w obszarze oświaty wymuszają w wielu wypadkach podejmowanie nowych inwestycji infrastrukturalnych. Potrzeby w obszarze szkolnictwa stoją przed gminami metropolitarnymi przeżywającymi dynamiczny napływ nowych mieszkańców. Wobec ograniczonych środków finansowych partnerstwo publiczno-prywatne może być szansą na szybkie rozwiązanie wielu potrzeb w obszarze infrastruktury edukacyjnej, jak i jej późniejszego utrzymania i eksploatacji.

 

pobierz pdf

czytaj on-line


 

Doświadczenia partnera prywatnego: jak skutecznie realizować inwestycje PPP?

Rozmawiamy z Mirosławem Józefczukiem, Członkiem Zarządu Warbud SA

 

„Wydawało się, że rok 2019 będzie przełomem na rynku PPP. Pod koniec 2018 roku ogłoszono bardzo wiele przetargów. Uznałem, że są dobre rokowania na przyszłość. Niestety okazało się, że w tym roku część przetargów została anulowana. Inne nie przebiegają w takim tempie jakbyśmy wszyscy sobie życzyli. Przełom nie nastąpił. Czekamy z niecierpliwością na rok 2020. Zobaczymy jaka w następnym roku będzie aktywność samorządów i polskiego rządu.”

 

pobierz pdf

czytaj on-line


 

Rynek, wyzwania, projekty

Wywiad z dr. Rafałem Cieślakiem, radcą prawnym, opiekunem merytorycznym Międzynarodowego Forum PPP w Płocku 2019

 

„Patrząc po liczbie zapytań ofertowych, które otrzymujemy, przygotowywanych projektach i ogłaszanych postępowaniach, widać wyraźne ożywienie rynku publicznego (…) ten rok jest przełomowy jeżeli chodzi o dużą infrastrukturę publiczną przygotowywaną przez stronę rządową – Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzny w Gdyni, drogi ekspresowe (…) Może nadchodzi wreszcie ten moment, na który czekaliśmy od tylu lat.”

 

pobierz pdf

czytaj on-line


 

Analiza przedsięwzięcia PPP w świetle znowelizowanych zapisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

 

Wraz z nowelizacją ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w sierpniu ubiegłego roku przedsięwzięcia PPP muszą być poprzedzone stosowną analizą przedrealizacyjną, która powinna być wykonana zgodnie z zapisami tejże ustawy. Istotne kompetencje w zakresie regulacji PPP zdobył Minister ds. Rozwoju Regionalnego jako jednostka centralna ds. PPP, a jedną z nich jest uprawnienie do wydawania stosownych wytycznych oraz certyfikacja analiz w tym zakresie, prowadzona (…)

 

pobierz pdf

czytaj on-line


 

Certyfikacja projektów PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

 

Wobec wielu obaw co do prawidłowego przygotowania przedsięwzięć PPP, ustawodawca nowelizując przepisy ustawy o PPP wprowadził zapis pozwalający na obniżenie ryzyka związanego z ewentualnymi nieprawidłowościami na etapie analiz przedrealizacyjnych. Zgodnie z art. 3b znowelizowanej ustawy o PPP, każdy podmiot publiczny, który planuje realizację inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, może wystąpić do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (…)

 

pobierz pdf

czytaj on-line


 

Projekt „Rozwój ESCO dla samorządów” szansą na czyste powietrze i oszczędności energetyczne

 

“Roz­wój ESCO dla sa­mo­rzą­dów” to pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Eu­ro­pej­ską za po­śred­nic­twem ini­cja­ty­wy Cli­ma­te-KIC, bę­dą­cej sto­wa­rzy­sze­niem pu­blicz­no-pry­wat­nym, za­ło­żo­nym przez Eu­ro­pej­ski In­sty­tut Tech­no­lo­gii (EIT), jed­nost­kę Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej. Celem Cli­ma­te-KIC jest wspie­ra­nie roz­wo­ju in­no­wa­cji słu­żą­cych ogra­ni­cza­niu zmian kli­ma­tycz­nych, w tym przez eu­ro­pej­skie mia­sta. Rolę ko­or­dy­na­to­ra pro­jek­tu pełni Na­ro­do­wa Agen­cja Po­sza­no­wa­nia Ener­gii S.A., która (…)

 

pobierz pdf

czytaj on-line


 

Nadchodzące wydarzenia

 


 

Międzynarodowe Forum PPP
25-26 września 2019, Płock

 

Wy­kła­dy, pre­zen­ta­cje, warsz­ta­ty i pa­ne­le dys­ku­syj­ne. O do­brych prak­ty­kach i for­mu­le part­ner­stwa pu­blicz­no-pry­wat­ne­go opo­wie­dzą za­pro­sze­ni eks­per­ci i spe­cja­li­ści z sek­to­ra pu­blicz­ne­go i pry­wat­ne­go. Wy­da­rze­nie ma na celu stwo­rze­nie neu­tral­nej plat­for­my spo­tkań sa­mo­rzą­dów oraz przed­sta­wi­cie­li sek­to­rów za­an­ga­żo­wa­nych w re­ali­za­cję pro­jek­tów w PPP.

 

Czy­taj dalej


POL-ECO SYSTEM
9-11 października 2019, Poznań

 

Zrów­no­wa­żo­na go­spo­dar­ka od­pa­da­mi, go­spo­dar­ka obie­gu za­mknię­te­go, cie­płow­nic­two po­wia­to­we, czy­ste po­wie­trze, smart city, a także in­no­wa­cje w ochro­nie śro­do­wi­ska – to tylko wy­bra­ne te­ma­ty, które będą oma­wia­ne pod­czas tar­gów POL-ECO-SYS­TEM. Pa­tro­nat nad tar­ga­mi spra­wu­je Mi­ni­ster Śro­do­wi­ska oraz pre­zes Za­rzą­du Na­ro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Go­spo­dar­ki Wod­nej.

 

Czy­taj dalej


Kongres Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta
17 października 2019, Warszawa

 

Wśród wio­dą­cych te­ma­tów wy­da­rze­nia znaj­dą się m.​in.: rola trans­por­tu w kształ­to­wa­niu przy­ja­znej prze­strze­ni miej­skiej, urba­ni­sty­ka a trans­port pu­blicz­ny, jak stwo­rzyć opty­mal­ny węzeł prze­siad­ko­wy, bez­go­tów­ko­wy trans­port i roz­wią­za­nia bi­le­to­we, na­rzę­dzia do two­rze­nia roz­kła­dów jazdy, po­li­ty­ka par­kin­go­wa miast, pro­jek­to­wa­nie no­wo­cze­snych ulic, elek­tro­mo­bil­ność…

 

Czy­taj dalej


Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – Inwestor - Samorząd
22 listopada 2019, Mikołajki

 

Główne tematy konferencji to: model podziału zadań i ryzyk, oczekiwania partnera prywatnego i z czego one wynikają, alokacja ryzyka, realna odpowiedzialność partnera, korzyści budżetowe. W programie również prezentacje przedsięwzięć w Płocku, Mławie, Giżycku oraz panel dyskusyjny: potrzeby inwestycyjne samorządu – na ile PPP może być rozwiązaniem?

 

Czy­taj dalej


Targi ENEX / ENEX Nowa Energia / EKOTECH
26 – 27 lutego 2020, Kielce

Od ponad 20 lat Targi Kielce organizują biznesowe spotkania branży energetycznej oraz komunalnej, dając profesjonalistom miejsce na zawarcie nowych kontaktów oraz przedstawienia swojej oferty. Kielecki ośrodek wystawienniczy po raz kolejny będzie gościł w swoich progach przedstawicieli stron zainteresowanych współpracą. W tym roku wystawy odwiedziło ponad 6 tysięcy profesjonalnych zwiedzających!

Czytaj więcej