Inne publikacje

Publikacje na temat partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp). Poniżej prezentujemy Państwu listę polecanych przez Instytut PPP analiz, raportów, opracowań i innych publikacji, które naszym zdaniem są szczególnie cennym źródłem na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. Prezentowane materiały dostępne są bezpłatnie.

Poradnik ESCO dla samorządów + dokumentacja (2019)

Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli sektora publicznego, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia obejmujące głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej zakładającą kontraktowanie efektu energetycznego.

Pobierz


Kompleksowy raport rynku ppp w Polsce 2018 (2018)

 „Analiza rynku ppp za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2018 r.”. Raport przygotowany na mocy umowy między Ministrem Rozwoju i Finansów a Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dotyczącej przygotowania trzech kompleksowych analiz rozwoju rynku ppp w Polsce w latach 2009-2018 w ramach projektu systemowego „Rozwój PPP”. 

Pobierz raport


Podsumowanie projektu „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa inicjatywa ppp (2018)

Publikacja podsumowuje doświadczenia i informacje zebrane przez uczestników projektu „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa Inicjatywa PPP”, realizowanego przez Kraków, Lwów oraz Norymbergę, przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W realizacji przedsięwzięcia uczestniczył również Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w roli partnera merytorycznego.

Pobierz


Kompleksowy raport rynku ppp w Polsce 2017 (2017)

Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. „Analiza rynku ppp za okres od 2009 r. do 30 czerwca 2017 r.” wraz z dokumentami towarzyszącymi, został już opublikowany. Analiza została opracowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju – jest to już trzecia aktualizacja raportu! Niniejszy raport stanowi jedyne wiarygodne źródło informacji na temat rynku ppp w Polsce.

Pobierz raport


Drugi numer Biuletynu PPP (2017)

Słowo od redaktora (Bartosz Korbus)

Drugi numer „Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego” w głównej mierze poświęcony jest zagadnieniom doradztwa oraz zasadom współpracy z doradcą wspierającym podmiot publiczny w analizie zasadności realizacji przedsięwzięć PPP, a także na etapie wyłaniania partnera w toku procedury przetargowej. W ramach „Akademii PPP” zapraszamy do zapoznania się z doświadczeniami samorządów wdrażających przedsięwzięcia w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz z opiniami przedsiębiorców zainteresowanych uczestnictwem w tego rodzaju projektach.

Pobierz


Pierwszy numer Biuletynu PPP (2017)

Słowo od redaktora (Bartosz Korbus)

Pierwsza publikacja skupiona jest na przedstawieniu natury partnerstwa publiczno-prywatnego i jego założeniach w kontekście licznych wciąż mitów i niedopowiedzeń. Ważną częścią pierwszego numeru, ale i kolejnych publikacji z cyklu „Biuletynu PPP”, będzie przedstawienie celów, założeń i postępów w realizacji projektu „Rozwój Partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.

Pobierz


Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki (2016)

Informujemy, że na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytut PPP opracował publikację pn. „Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki”. Celem publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania idei partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej PPP) w turystyce, a także przedstawienie doświadczeń i potencjalnych korzyści wynikających z realizacji inwestycji w tej formule. Informacje te mogą zachęcić do zainicjowania nowych projektów, które przyczynią się do rozwoju turystyki.

Pobierz


Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze termomodernizacji (2015)

Niniejsza publikacja przybliża doświadczenia podmiotów publicznych i przedsiębiorców w obszarze wdrażania przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji, szerzej zarządzania efektywnością energetyczną obiektów użyteczności publicznej. Analizie poddano 11 postępowań realizowanych na terenie całego kraju od wejścia w życie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, tj. od 27 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.

Pobierz raport


Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze gospodarki odpadami (2015)

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze założenia ogłoszonych przetargów dotyczących przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami oraz z dziedziny przedsięwzięć wodno-kanalizacyjnych, a także z zawartych i realizowanych już niejednokrotnie umów o ppp i koncesyjnych.

Pobierz raport


Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze ochrony zdrowia (2015)

Celem opracowania jest przedstawienie informacji na temat bieżącego stanu realizacji projektów ppp w sektorze służby zdrowia, od wejścia w życie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, czyli od 27 lutego 2009 r. aż do 28 lutego 2015 r. – daty zakończenia niniejszego badania.

Pobierz raport


Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze budownictwa komunalnego (2015)

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie informacji na temat bieżącego stanu realizacji projektów ppp w obszarze budownictwa komunalnego na terenie całego kraju, od wejścia w życie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, czyli od 27 lutego 2009 r. do 28 lutego 2015 r.

Pobierz raport


Identyfikowanie potencjału stosowania 3P (2015)

Głównym przedmiotem tej publikacji jest opis narzędzia analitycznego – macierzy oceny projektu – służącego do dokonywania wstępnej oceny przez instytucje rządu federalnego Kanady i wskazującego, czy dany projekt infrastrukturalny może być efektywnie zrealizowany w formule ppp. Komentarz ekspercki do wytycznych dla departamentów i agencji federalnych wydanych przez PPP Canada.

Pobierz


Krajowe wytyczne dla ppp (2015)

Komentarz ekspercki dotyczący zagadnień poruszonych w publikacji Krajowe wytyczne dla PPP, tom 4: Wytyczne do komparatora sektora publicznego wydanej przez Infrastructure Australia.

Pobierz


Analiza Value for Money – praktyka i wyzwania (2015)

Komentarz ekspercki dotyczący zagadnień poruszonych w publikacji Analiza Value for Money – praktyka i wyzwania: w jaki sposób organy administracji publicznej podejmują decyzję, kiedy zastosować formułę PPP do realizacji projektów z zakresu infrastruktury i usług publicznych.

Pobierz


PPP. Przewodnik dla samorządów (2015)

Komentarz ekspercki dotyczący zagadnień poruszonych w publikacji pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne. Przewodnik dla samorządów.” wydanej przez Canadian Council for PPP. Opracowanie ma charakter ogólnego wprowadzenia do zagadnień ppp, uwzględniającego w sposób szczególny problemy charakterystyczne dla projektów ppp wdrażanych przez samorządy miejskie i lokalne.

Pobierz


Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego (2015)

Publikacja ta z wielu względów powinna spotkać się z zainteresowaniem polskiego czytelnika pragnącego pogłębić znajomość rozwiązań ppp w krajach zajmujących czołową pozycję pod względem wykorzystania tej formy inwestycji publicznych.

Pobierz


Wytyczne do oceny Value for Money (2015)

Komentowana publikacja zawiera podsumowanie doświadczeń związanych z ustalaniem istnienia oraz natury korzyści jakie dla interesu publicznego przynosi wdrożenie przedsięwzięcia w formule ppp w systemie brytyjskim będącym swoistym punktem odniesienia dla polskiego ustawodawcy (ppp z wynagrodzeniem płatnym w większości lub całości z budżetu).

Pobierz


RAPORT RYNKU PPP: Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013 (2015)

Niniejszy raport stanowi kompleksowe podsumowanie polskiego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013. Przedstawione w raporcie informacje są wynikiem przeprowadzonych badao rynku ppp metodą desk research obejmujących okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2014 r.

Pobierz raport


PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego (2014)

Niniejsza publikacja powstała w wyniku wspólnej pracy doradców posiadających wieloletnią praktykę w obsłudze projektów w tym zakresie. Opracowanie stanowi bogate źródło wiedzy dla wszystkich podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji w tym modelu współpracy.

Pobierz


RAPORT RYNKU PPP: Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (2013)

Niniejsza publikacja jest owocem przeprowadzonych badań, które pozwoliły na dokonanie przedmiotowej analizy struktury rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Ponadto autorzy wskazują postulaty zmian w zakresie regulacji, jaki rozwiązań organizacyjnych.

Pobierz raport