Doradztwo dla sektora publicznego

Wsparcie administracji publicznej

Misja Instytutu skupiona jest na pomocy w weryfikacji, jakie zadania publiczne w konkretnym przypadku, mogą być efektywnie realizowane z sektorem prywatnym w modelu ppp, ewentualnie w innym korzystnym dla strony publicznej modelu.

Zgodnie z ustawą o ppp (art. 3a) przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego podmiot publiczny zobowiązany jest sporządzić ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach ppp w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych.

Oferujemy pomoc doradczą w przygotowaniu pełnej analizy, zgodnie z metodologią oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia wykonywana jest zgodnie z metodologią proponowaną przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (jako jednostkę centralną ds. ppp).

Szczególną rolę przykładamy do etapu zdefiniowania głównych celów i założeń przedsięwzięcia oraz weryfikacji wykonalności rynkowej tego pomysłu (jako oferty inwestycyjnej) w ocenie potencjalnych partnerów prywatnych i instytucji finansujących.

Instytut ze względu na swoje 19-letnie doświadczenie na rynku ppp w Polsce i UE, pomaga w sprawnej weryfikacji założeń przedsięwzięć i ich ewentualnej modyfikacji, pod kątem interesu publicznego ale i oczekiwań potencjalnych inwestorów – należy pamiętać, że jak dotąd zaledwie co 4 postępowanie kończyło się zawarciem umowy – działo się tak głownie ze względu zaniedbanie etapu tzw. konsultacji rynkowych projektu (test rynkowy/dialog techniczny).

Wspieramy podmioty publiczne również w realizacji projektów hybrydowych (łączących ppp ze środkami dotacyjnymi) oraz w procesie certyfikacji projektów zgodnie z art. 3b ustawy o ppp.

Współpracę najefektywniej rozpocząć w ramach programu Izba Podmiotów PublicznychSamorządowa Akademia PPP.