Zmiany umów o PPP związane z COVID-19

Ministerstwo wydało opinię.

Informujemy, że w wyniku wspólnej inicjatywy Instytutu PPP, Centrum PPP oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wydał ważną opinię ws. związanych z COVID-19 zmian umów o ppp oraz umów koncesji na roboty budowlane i usługi.

W ocenie Ministerstwa wskazane we wniosku przepisy art. 15r ust. 1-9 oraz 15s ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, znajdują zastosowanie do:

1. umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (zwanych dalej: „umowy o PPP”) zawartych z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: „dawną ustawa Pzp” – stosownie do art. 4 ust. 1 (przed 19 września 2018 r. – art. 4 ust. 2) ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, zwanej dalej: „ustawą o PPP”;

2. umów o PPP zawartych z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwanej dalej: „ustawą o umowie koncesji” – stosownie do art. 4 ust. 2 (przed 19 września 2018 r. – art. 4 ust. 1) ustawy o PPP;

3. umów o PPP zawartych z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwanej dalej: „dawną ustawa o koncesji” – stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o PPP w brzmieniu obowiązującym do 13 grudnia 2016 r.;

4. umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych zgodnie z ustawą o umowie koncesji (z dnia 21 października 2016 r.);

5. umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych zgodnie z dawną ustawą o koncesji (z dnia 9 stycznia 2009 r.).

Pełna treść opinii jest dostępna na: https://www.ppp.gov.pl/zmiany-umow-o-ppp-zwiazane-z-covid-19/