IPPP » Archiwum 2011 » Zapytanie ofertowe: usługi wydawnicze – „Biuletyn ppp”

Zapytanie ofertowe: usługi wydawnicze – „Biuletyn ppp”

Warszawa, 13.12.2011 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na opracowywanie i wydawanie publikacji pt. „Biuletyn PPP”

Uprzejmie informujemy, iż zakończone zostało postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy do opracowania i wydania 12 publikacji pt. Biuletyn PPP. Za najlepszą ofertę została uznana oferta firmy Pracownia C&C Sp. z o.o. – gratulujemy.

Zapraszamy do zapoznania się z nadesłanymi ofertami (dokument zapisany jest w formacie .pdf)

 

Warszawa, 30.11.2011 r.

Zapytanie ofertowe: opracowywanie i wydawanie publikacji pt. „Biuletyn PPP”

W związku z podpisaniem przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego umowy partnerskiej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu systemowego pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3, zapraszamy do składania ofert na opracowywanie i wydawanie publikacji pt. „Biuletyn PPP”, poświęconej zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego i realizacji projektu.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze wydawniczej publikacji pt. „Biuletyn PPP”.

Zakres przedmiotu zapytania ofertowego obejmuje:

 • 12 wydań publikacji, każde z wydań o łącznym nakładzie 2000 szt.,
 • objętość 1 egzemplarza publikacji to ok. 100 stron z okładką, przy czym, w zależności od wydania, całkowita liczba stron publikacji może wahać się o +/- 5%,
 • format 207×299 mm.,
 • papier okładki – 250 gramów, kredowy, matowy i powlekany folią , papier wnętrza – 135 gramów, kredowy i matowy,
 • kolorystyka: okładka i wnętrze – pełen kolor,
 • oprawa klejona.

Publikacja pt. „Biuletyn PPP” ma ukazywać się w cyklach kwartalnych, począwszy od grudnia 2011 r. do grudnia 2014 r., przy czym wydanie nr 1 musi zostać przekazane do Zamawiającego do 30.12.2011 r., a Zamawiający przekaże Wykonawcy materiał do wydania publikacji w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

 1. graficzne i techniczne opracowanie layoutu publikacji, z uwzględnieniem Wytycznych PARP w zakresie wydawnictw projektowych, stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (pobierz załącznik),
 2. skład komputerowy i łamanie tekstu,
 3. fotoedycja i retusze zdjęć i grafik,
 4. przygotowanie do druku,
 5. nanoszenie zmian zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego,
 6. nadzór nad drukiem i kolorystyką oraz druk publikacji,
 7. przygotowanie zdjęć oraz grafiki na potrzeby publikacji,
 8. dostawa i dystrybucja publikacji, wraz z poniesieniem jej kosztów, do min. 500 podmiotów,
 9. świadczenie usługi sekretarza redakcji publikacji, w tym:
 • przygotowanie i dostawa wersji elektronicznej publikacji,
 • zgromadzenie i posegregowanie materiałów merytorycznych od autorów,
 • kontakty z odbiorcami publikacji,
 • obsługa i aktualizacja dostarczonej przez Zamawiającego bazy odbiorców publikacji,
 • korekta językowa i stylistyczna,
 • korekta redakcyjna publikacji.

Wymagania wobec oferenta

 1. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług wydawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o tematyce pokrewnej tej publikacji, której dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe (np. inwestycje komunalne, zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne, finanse publiczne). Wymaganie zostanie uznane za spełnione jeśli Oferent wykaże, że w okresie co najmniej 3 lat od daty złożenia oferty wykonał co najmniej 2 usługi związane z opracowywaniem technicznym i graficznym, składem i łamaniem.
 2. Zapewnienie dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usługi.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

 1. dane oferenta (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu),
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. opis doświadczenia,
 4. wynagrodzenie brutto za usługę będącą przedmiotem zapytania ofertowego, czyli łącznie dla 12 numerów publikacji oraz w odniesieniu do jednego numeru publikacji,
 5. podpis i pieczęć Oferenta.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne elementy usługi stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego, jak i na pojedyncze wydania publikacji.

Zamawiający dopuszcza oferty składane przez konsorcja wykonawców (wymagane załączenie do oferty umowy konsorcjum). W skład konsorcjum mogą wchodzić osoby fizyczne i prawne, przy czym za kompleksowe rozliczenie Zamawiający oczekuje faktury VAT, za każdy numer, wystawionej przez lidera konsorcjum.

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą:

 • doświadczenie w świadczeniu usług objętych niniejszym zapytaniem – waga kryterium wyboru 50%,
 • cena – waga kryterium wyboru 50%.

W razie pozytywnego zweryfikowania wymaganego doświadczenia i kwalifikacji wszystkich Oferentów znaczenie przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie miała cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 9. grudnia 2011 r. do godziny 16.00 w formie elektronicznej, z dopiskiem „usługa wydawnicza” w tytule wiadomości e-mail wysłanej na adres: ppp-efs@ippp.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Bartosz Korbus, tel. 22 435 95 02, fax 22 482 10 50, e-mail: bartosz.korbus@ippp.pl

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA