IPPP » Archiwum 2011 » Zapytanie ofertowe: strona www

Zapytanie ofertowe: strona www

Strona internetowa projektu

Warszawa, 14.09.2011

W związku z podpisaniem przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego umowy partnerskiej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji Projektu systemowego pt. Partnerstwo publiczno-prywatne” finansowanego ze środków PO KL Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3 zapraszamy do składania ofert na stworzenie strony internetowej projektu oraz nią zarządzanie do końca 2014 r.:

OFERTA: strona internetowa projektu -ZAPYTANIE OFERTOWE PDF

.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest opracowanie i wdrożenie rozbudowanej strony internetowej projektu, a następnie jej obsługa techniczna i administracyjna. Strona ma zostać przygotowana w sposób profesjonalny i atrakcyjny dla użytkowników – zarówno jeżeli chodzi o formę, jak też treści merytoryczne, za które bezpośrednio odpowiedzialny będzie Instytut PPP. Strona internetowa powinna stać się podstawowym narzędziem pracy i komunikacji przedstawicieli wszelkich instytucji zainteresowanych partnerstwem publiczno-prywatnym.

Podstawowe funkcjonalność planowanej strony www:

 • Charakter informacyjno-edukacyjny,
 • Strona główna będzie kierowała użytkowników do poszczególnych sekcji, informując co w nich się znajduje,
 • Przejrzystość strony pozwoli na łatwą nawigację po jej zasobach,
 • Szczegółowe informacje są wyświetlane na podstronach w odpowiednich zakładkach a nie na stronie głównej,
 • Stosowanie jednoznacznego nazewnictwa dla wszystkich zakładek i podrozdziałów,
 • Unikanie pustych rozdziałów na stronie (np. sekcja w budowie),
 • „Mapa serwisu” – niezbędny przewodnik po zasobach strony,
 • Przygotowanie strony do efektywnego pozycjonowania,
 • Funkcje forum użytkowników, galerii zdjęć,
 • Newsletter,
 • Możliwość komunikacji pomiędzy użytkownikami, a wykonawcą strony.

Strona internetowa będzie zawierała oraz będzie na bieżąco aktualizowana, m.in. w zakresie:

 1. Realizowanych działań projektowych,
 2. Wyników badań (zadanie dotyczące diagnozy potencjału instytucji publicznych i przedsiębiorstw do podejmowania przedsięwzięć w formule PPP);
 3. Cyklu 16 dwudniowych seminariów regionalnych;
 4. Ogólnopolskich konkursów na projekty PPP;
 5. Doradztwa realizowanego na rzecz beneficjentów projektu;
 6. Zmian aktów prawnych regulujących współpracę PPP;
 7. Materiałów informacyjno-edukacyjnych umieszczanych na stronie internetowej;
 8. Wszelkich publikacji wytworzonych w trakcie realizacji projektu;
 9. Forum użytkowników, stanowiącym miejsce wymiany poglądów i doświadczeń;
 10. Wywiadów z ekspertami;
 11. Galerii zdjęć i materiałów multimedialnych;
 12. Istotnych wydarzeń związanych z PPP w Polsce.

Strona www będzie posiadała i gromadziła bazę danych użytkowników otrzymujących okresowo newsletter, zawierający istotne informacje dotyczące projektu.

Ponadto, w zakres zadań wykonawcy – na etapie opracowania i wdrożenia strony internetowej – wchodzi przygotowanie elektronicznego systemu do naboru i rekrutacji uczestników seminariów regionalnych (łącznie ok. 880 osób z terenu całej Polski). System powinien być prosty w obsłudze zarówno dla uczestników seminariów, jak też dla kadry zarządzającej projektem i osób odpowiedzialnych za organizację i obsługę seminariów.

Wykonawca zapewni także bieżącą obsługę techniczną i administracyjną strony internetowej, w szczególności w zakresie jej dostępności dla użytkowników, aktualizacji i zmian na stronie oraz innych elementów związanych z techniczną obsługą strony.

Termin realizacji usługi:

Usługa będzie realizowana w terminie od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. Strona internetowa wraz z systemem rekrutacji uczestników musi zostać wykonana do dnia 21 października 2011 r. Usługa obsługi technicznej i administracyjnej realizowana będzie w cały wskazanym wyżej okresie realizacji projektu.

Wymagania wobec oferenta:

 1. doświadczenie w tworzeniu stron internetowych;
 2. doświadczenie w tworzeniu elektronicznych systemów rekrutacji uczestników seminariów, szkoleń lub konferencji;
 3. doświadczenie w obsłudze technicznej i administracyjnej stron internetowych;
 4. zapewnienie dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług;

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

 1. dane oferenta: firma, adres, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. wynagrodzenie za całość usług będących przedmiotem oferty (cena netto i brutto) oraz w podziale na:
  • wynagrodzenie za stworzenie strony internetowej (cena netto i brutto);
  • wynagrodzenie za stworzenie systemu rekrutacji uczestników seminariów (cena netto i brutto);
  • wynagrodzenie za bieżącą obsługę techniczną i administracyjną strony www (cena netto i brutto).
 4. doświadczenie w zakresie tworzenia stron, serwisów, portali internetowych oraz systemów elektronicznej rekrutacji uczestników seminariów, szkoleń lub konferencji;
 5. podpis i pieczęć firmową oferenta.

Zamawiający nie dopuszcza realizacji usług objętych niniejszym zapytaniem ofertowym przez podwykonawców bez jego zgody.

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą cena i doświadczenie oferenta. W razie pozytywnego zweryfikowania wymaganego doświadczenia i kwalifikacji znaczenie ma cena (kryterium wyboru). Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 27 września 2011 do godziny 10.00 w formie elektronicznej na adres ppp-efs@ippp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ofert: Bartosz Korbus, tel. 22 435 95 02, faks 22 482 10 50, e-mail: bartosz.korbus@ippp.pl

Wybór oferty

Uprzejmie informujemy, iż zakończony został proces wyboru wykonawcy usługi opracowania i wdrożenie rozbudowanej strony internetowej projektu oraz jej obsługi administracyjnej i technicznej. Po analizie wszystkich otrzymanych dokumentów najlepszą ocenę uzyskała oferta firmy Media Cyfrowe.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym oraz za przesłanie Państwa ofert na wykonanie w/w usługi.

Zestawienie wszystkich nadesłanych ofert – WYBÓR OFERTY PDF

Projekt systemowy PARP „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA