IPPP » Archiwum 2011 » Zapytanie ofertowe: PR projektu

Zapytanie ofertowe: PR projektu

Usługi PR projektu

Warszawa, 19.09.2011

W związku z podpisaniem przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego umowy partnerskiej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji Projektu systemowego pt. Partnerstwo publiczno-prywatne” finansowanego ze środków PO KL Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3 zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług PR projektu:

OFERTA: Public Relations (PR) projektu -ZAPYTANIE OFERTOWE PDF

.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych z zakresu Public Relations (PR) w okresie realizacji projektu, tj. od dnia podpisania umowy z wykonawcą do dnia 31 grudnia 2014 r.

Kod CPV:

79416000-3 Usługi public relations

79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Działania promocyjno-informacyjne z zakresu PR obejmą w szczególności:

 1. Opracowanie strategii marketingowej projektu;
 2. Wydawanie i dystrybuowanie newslettera;
 3. Przygotowywanie dla mediów, w tym mediów elektronicznych, notatek informacyjnych na temat realizacji projektu;
 4. Pomoc w redagowaniu artykułów promujących projekt w prasie i mediach elektronicznych;
 5. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami mediów zainteresowanymi informowaniem opinii publicznej o realizacji zadań projektowych;
 6. Zapraszanie przedstawicieli mediów na wydarzenia organizowane w ramach projektu;
 7. Promocję projektu poprzez współpracujące instytucje, organizacje i podmioty;
 8. Uruchomienie profilu projektu na portalach społecznościowych (np. Facebook);
 9. Opracowanie logotypu projektu. IPPP oczekuje, że wykonawca w ramach usługi zaproponował 3 wzory logotypu projektu, z których IPPP razem z PARP wspólnie wybiorą ostateczny logotyp projektu
 10. Umieszczanie logotypu projektu wraz z informacją o źródle finansowania projektu we wszystkich materiałach, dokumentach i informacjach związanych z realizowanym projektem – zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 11. Prowadzenie monitoringu mediów i przekazywanie na stronę internetową treści medialnych pozyskanych w ten sposób.

Termin realizacji usługi:

Usługa będzie realizowana w terminie od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wymagania wobec oferenta:

 1. doświadczenie w realizacji zadań wskazanych w zapytaniu ofertowym;
 2. zapewnienie dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

 1. dane oferenta: firma, adres, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. wynagrodzenie za całość usług będących przedmiotem oferty (cena netto i brutto – za całość realizacji zadań oraz za każdy miesiąc realizacji zadań);
 4. doświadczenie w zakresie zadań wskazanych w zapytaniu ofertowym;
 5. propozycja koncepcji strategii marketingowej projektu;
 6. podpis i pieczęć firmową oferenta.

Zamawiający nie dopuszcza realizacji usług objętych niniejszym zapytaniem ofertowym przez podwykonawców bez jego zgody.

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą cena i doświadczenie oferenta oraz propozycja koncepcji marketingowej projektu. W razie pozytywnego zweryfikowania wymaganego doświadczenia i kwalifikacji znaczenie ma cena (kryterium wyboru). Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 28 września 2011 do godziny 10.00 w formie elektronicznej na adres ppp-efs@ippp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ofert: Bartosz Korbus, tel. 22 435 95 02, faks 22 482 10 50, e-mail: bartosz.korbus@ippp.pl

Wybór oferty

Uprzejmie informujemy, iż zakończony został proces wyboru wykonawcy usługi z zakresu Public Relations w ramach działalności informacyjno-promocyjnej na rzecz projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Podziałanie 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” PO KL.

Po analizie wszystkich otrzymanych dokumentów najlepszą ocenę uzyskała oferta firmy Consulting & More.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym oraz za przesłanie Państwa ofert na wykonanie w/w usługi.

Zestawienie wszystkich nadesłanych ofert – WYBÓR OFERTY PDF

Projekt systemowy PARP „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
76 osób.

W poprzednim miesiącu:
3528 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA