IPPP » Archiwum 2011 » Zapytanie ofertowe: nabór trenerów i ekspertów ppp do cyklu seminariów

Zapytanie ofertowe: nabór trenerów i ekspertów ppp do cyklu seminariów

Warszawa, 18.11.2011 r.

Zapytanie ofertowe: nabór trenerów i ekspertów PPP do cyklu seminariów

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ogłasza nabór na trenerów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego do prowadzenia seminariów w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Projekt, o którym mowa, finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3 i jest realizowany jako projekt systemowy PARP we współpracy z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – Partnerem projektu.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o PPP wśród przedstawicieli sektora publicznego oraz przedsiębiorców, m.in. poprzez podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu PPP, oraz dotyczącej korzyści wynikających z realizacji zadań publicznych w formule PPP.

Jednym z zadań projektu jest przeprowadzenie 16 dwudniowych seminariów skierowanych do przedstawicieli podmiotów sektora publicznego oraz przedsiębiorców. Podczas seminariów prezentowane będą, oprócz wiedzy teoretycznej o PPP, przedsięwzięcia realizowane lub planowane do realizacji w modelu PPP bazujące na doświadczeniach regionalnych lub odnoszące się do specyfiki danego regionu, podejmowane będą także kwestie społecznego kontekstu realizacji przedsięwzięć PPP.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa ekspercka polegająca na opracowaniu konspektu seminarium, materiałów dla uczestników, uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz przeprowadzeniu seminariów z zagadnień dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego dla uczestników dwudniowych seminariów, które organizowane będą w 16. województwach w Polsce w okresie od grudnia 2011 r. do czerwca 2012 r.

Projekt zakłada czteroosobowy zespół trenerów prowadzących dane seminarium.

Pierwszy dzień seminarium ma mieć charakter wykładu połączonego z dyskusją, z omówieniem ogólnych zasad i form realizacji projektów PPP oraz legislacji dotyczącej PPP. W pierwszym dniu zadaniem trenerów jest przeprowadzenie wykładów oraz moderowanie dyskusji uczestników prowadzonej na kanwie wykładu. Wykład będzie prowadzony dla wszystkich 55. uczestników danego seminarium. Drugi dzień seminarium będzie mieć charakter warsztatowy podczas którego uczestnicy, podzieleni na 2 grupy, zapoznają się ze szczegółowymi zagadnieniami związanymi z wdrażaniem projektów PPP. Założeniem projektu jest, aby jedna z grup zajmowała się zagadnieniami wynikającymi z zadań spoczywających na podmiocie publicznym, a druga grupa na zadaniach przedsiębiorców ubiegających się o status partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Łącznie każde seminarium będzie trwać 13 godzin: dzień pierwszy – 7 godzin, dzień drugi – 6 godzin.

Współpraca z trenerami i ekspertami będzie się odbywać na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Planowane terminy seminariów:

WOJEWÓDZTWOMIEJSCE I TERMIN SEMINARIUM
1MazowieckieWarszawa, 6-7.12.2011
2WielkopolskiePoznań, 19-20.01.2012
3ŚwiętokrzyskieKielce, 26-27.01.2012
4MałopolskieKraków, 2-3.02.2012
5ZachodniopomorskieSzczecin, 16-17.02.2012
6OpolskieOpole, 23-24.02.2012
7DolnośląskieWrocław, 8-9.03.2012
8PomorskieGdańsk, 15-16.03.2012
9ŚląskieKatowice, 22-23.03.2012
10LubuskieZielona Góra, 29-30.03.2012
11ŁódzkieŁódź, 19-20.04.2012
12LubelskieLublin, 26-27.04.2012
13Warmińsko-MazurskieOlsztyn, 17-18.05.2012
14PodlaskieBiałystok, 24-25.05.2012
15PodkarpackieRzeszów, 31.05-1.06.2012
16Kujawsko-PomorskieBydgoszcz, 14-15.06.2012

Wymagania wobec oferenta:

 1. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu seminariów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego; wymaganie zostanie uznane za spełnione jeśli oferent wykaże, że prowadzone przez niego seminaria obejmowały co najmniej 6 dni, przy czym za 1 dzień uznaje się minimum 6 godzin seminaryjnych.
 2. Doświadczenie praktyczne w realizacji projektów w formule PPP, np. udział w realizacji konkretnych projektów w formule PPP, doradztwo dla podmiotów realizujących projekty w formule PPP. Wymaganie zostanie uznane za spełnione jeśli oferent wskaże co najmniej 5 projektów PPP, w realizację których był zaangażowany w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty, jako doradca podmiotu publicznego lub partnera prywatnego.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

 1. dane oferenta (imię i nazwisko; adres; adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu);
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. opis doświadczenia zawodowego;
 4. opis doświadczenia w prowadzeniu seminariów z zakresu PPP;
 5. oświadczenie o pozostawaniu do dyspozycji zamawiającego we wszystkich terminach i w pełnym zakresie godzinowym koniecznym do zrealizowania wszystkich seminariów;
 6. wynagrodzenie za godzinę seminaryjną (cena brutto);
 7. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.
 8. podpis oferenta

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą:

 • doświadczenie w prowadzeniu seminariów z zakresu PPP oraz doświadczenie zawodowe – waga kryterium wyboru – 60% (przy czym oferta z najwyższą liczbą dni seminaryjnych oraz z udziałem przy realizacji doradztwa w największej liczbie projektów PPP otrzyma najwyższą liczbę punktów);
 • cena – waga kryterium wyboru – 40%, (przy czym oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą liczbę punktów).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

Po zakończeniu postępowania ofertowego sporządzona zostanie lista oferentów-trenerów, według liczby otrzymanych punktów za przesłaną ofertę. Oferenci, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów zostaną wyłonieni do współpracy. Skład trenerów na każde z seminariów będzie ustalany indywidualnie przez Zamawiającego, spośród listy wyłonionych ofert.

Wyjaśnienie:

 1. „Trener może z ważnych powodów zrezygnować z udziału w konkretnym seminarium. W razie rezygnacji z prowadzenia seminarium w konkretnym terminie przez trenera sklasyfikowanego na wyższej pozycji listy punktowej, do prowadzenia seminarium zaproszony zostanie trener znajdujący się na kolejnej pozycji.”
 2. „Od każdego z trenerów wymagane będzie przeprowadzenie maksymalnie 1,5-godzinnego bloku zajęć dla uczestników podczas pierwszego dnia seminarium oraz maksymalnie 6-godzinnego bloku zajęć podczas drugiego dnia, w parze z drugim trenerem. Łączna liczba godzin pracy jednego trenera na każdym seminarium, objętych niniejszym postępowaniem ofertowym, wynosi 7,5 godziny”.

UWAGA: W celu ujednolicenia terminologii obowiązującej w trakcie realizacji projektu dokonano zmiany redakcyjnej tekstu ogłoszenia: każde słowo „szkolenie” zastąpiono słowem „seminarium”. Zmiana terminologii nie ma wpływu na zmianę zakresu usługi Oferenta.

Termin i sposób składania ofert

Oferty można było składać do dnia 2. grudnia 2011 r. do godz. 10.00 w formie elektronicznej z dopiskiem „seminaria-trenerzy” w tytule maila, na adres ppp-efs@ippp.pl.

UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony z 29. listopada 2011 r. do 2. grudnia 2011 r.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Bartosz Korbus, tel. 22 435 95 02, fax 22 482 10 50, e-mail: bartosz.korbus@ippp.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA