IPPP » Archiwum 2011 » Zapytania ofertowe: cykl ogólnopolskich seminariów

Zapytania ofertowe: cykl ogólnopolskich seminariów

Organizacja cyklu ogólnopolskich seminariów

Warszawa, 13.09.2011

W związku z podpisaniem przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego umowy partnerskiej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji Projektu systemowego pt. Partnerstwo publiczno-prywatne” finansowanego ze środków PO KL Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3 zapraszamy do składania ofert na realizację zadań związanych z organizacją cyklu ogólnopolskich seminariów:

OFERTA 1:

wsparcie administracyjne przy organizacji seminariów

ZAPYTANIE OFERTOWE PDF

..

Przedmiot zapytania ofertowego:

Usługa polega na wsparciu administracyjnym organizacji 16 dwudniowych seminariów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Realizacja zadania, o którym mowa, będzie polegała w szczególności na:

 1. dystrybucji informacji do potencjalnych uczestników seminariów;
 2. bezpośrednich kontaktach z uczestnikami na etapie rekrutacji i ewaluacji;
 3. przyjmowaniu, weryfikacji i potwierdzaniu zgłoszeń na seminaria;
 4. wsparciu technicznym i organizacyjnym poszczególnych seminariów informacyjnych;
 5. opracowaniu materiałów do raportu ewaluacyjnego na podstawie zgłoszeń, list obecności oraz ankiet ewaluacyjnych uczestników;
 6. ścisłej współpracy z osobą odpowiedzialną za koordynację cyklu seminariów regionalnych.

Realizacja usługi wsparcia administracyjnego przy organizacji seminariów polega między innymi na obsłudze seminariów w miejscu ich realizacji, tj. wiąże się z 16 wyjazdami na dwudniowe seminaria regionalne, które będą odbywały się na terenie całego kraju. Od oferenta oczekuje się dyspozycyjności na miejscu realizacji seminariów dzień przed jego rozpoczęciem.

Termin realizacji usługi:

Usługa będzie realizowana w terminie od 1 października 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Przewidywana liczba godzin: 80 godzin miesięcznie (łącznie 720 godzin przez okres trwania umowy).

Wymagania wobec oferenta:

Doświadczenie w organizacji seminariów oraz administrowania seminariami, nadzorowania przebiegu seminariów pod kątem zgodności z przyjętym programem.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

 1. dane oferenta:
  • imię i nazwisko;
  • adres;
  • adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. wynagrodzenie za godzinę pracy na rzecz projektu (cena brutto);
 4. doświadczenie zawodowe;
 5. doświadczenie w organizacji seminariów;
 6. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.
 7. podpis oferenta.

Forma współpracy – umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą cena i doświadczenie oferenta. W razie pozytywnego zweryfikowania wymaganego doświadczenia i kwalifikacji znaczenie ma cena (kryterium wyboru). Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

Wybór oferty

Uprzejmie informujemy, iż zakończony został proces wyboru wykonawcy usługi wsparcia administracyjnego organizacji 16 dwudniowych seminariów szkoleniowych w związku z realizacją projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Po analizie wszystkich otrzymanych dokumentów najlepszą ocenę uzyskała oferta p. Aleksandry Litawskiej.

Serdecznie dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym oraz za przesłanie Państwa ofert na wykonanie w/w usługi.

Zestawienie wszystkich nadesłanych ofert – WYBÓR OFERTY PDF

 

OFERTA 2:

Organizacja 16. dwudniowych seminariów szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE PDF

.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Usługa polega na organizacji 16 dwudniowych seminariów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Realizacja zadania, o którym mowa, będzie polegała w szczególności na:

 1. sporządzeniu treści podstrony internetowej poświęconej seminariom informacyjnym;
 2. współpracy z informatykiem odpowiedzialnym za stworzenie i obsługę podstrony oraz systemu rekrutacyjnego;
 3. opracowanie regulaminu uczestnictwa w seminariach, testu wiedzy oraz projektu ankiety ewaluacyjnej;
 4. prowadzeniu dokumentacji związanej z weryfikacją i rozliczeniem pomocy publicznej przez uczestników seminariów;
 5. opracowaniu projektu certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w seminariach;
 6. zorganizowaniu zaplecza hotelowego, konferencyjnego i gastronomicznego;
 7. kontaktach z ośrodkami szkoleniowymi;
 8. współpracy ze specjalistą ds. zarządzania finansowego w zakresie płatności za ośrodki szkoleniowe i inne usługi nabywane w związku z tym zadaniem;
 9. współpracy ze specjalistą ds. PR w zakresie promocji projektu;
 10. bieżących i bezpośrednich kontaktach z Kierownikiem projektu;
 11. dodatkowych kontaktach z przedstawicielami PARP;
 12. opracowaniu raportu ewaluacyjnego i przedstawieniu go do weryfikacji i zatwierdzenia Kierownikowi Projektu.

Realizacja usługi organizacji seminariów polega między innymi na obsłudze seminariów w miejscu ich realizacji, tj. wiąże się z 16 wyjazdami na dwudniowe seminaria regionalne, które będą odbywały się na terenie całego kraju. Od oferenta oczekuje się dyspozycyjności na miejscu realizacji seminarium dzień przed jego rozpoczęciem.

Termin realizacji usługi:

Usługa będzie realizowana w terminie od 1 października 2011 r. do 31 lipca 2012 r. Przewidywana liczba godzin: 80 godzin miesięcznie (łącznie 800 godzin przez okres trwania umowy).

Wymagania wobec oferenta:

 1. doświadczenie w organizacji seminariów, których tematyka była zbliżona do przedmiotowego zakresu, tzn. obejmowała zagadnienia związane z partnerstwem publiczno-prywatnym;
 2. doświadczenie w przeprowadzaniu rekrutacji uczestników seminariów z wykorzystaniem narzędzi systemów informatycznych;
 3. doświadczenie w przeprowadzeniu ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach NSRO 2007-2013;
 4. dostępność oraz gotowość do wyjazdów na seminaria, które będą odbywały się na terenie całego kraju, elastyczność czasowa;

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

 1. dane oferenta:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres;
  3. adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. wynagrodzenie za godzinę pracy na rzecz projektu (cena brutto);
 4. doświadczenie zawodowe;
 5. doświadczenie w organizacji seminariów, przeprowadzeniu ewaluacji;
 6. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.
 7. podpis oferenta

Forma współpracy – umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.

Kryteria oceny ofert

W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą cena i doświadczenie oferenta. W razie pozytywnego zweryfikowania wymaganego doświadczenia i kwalifikacji znaczenie ma cena (kryterium wyboru). Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

Termin i sposób składania ofert

WYDŁUŻONY CZAS SKŁADANIA OFERT. Oferty należy składać do dnia 27 września 2011 do godziny 10.00 w formie elektronicznej na adres ppp-efs@ippp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ofert: Bartosz Korbus, tel. 22 435 95 02, faks 22 482 10 50, e-mail: bartosz.korbus@ippp.pl

Wybór oferty

Uprzejmie informujemy, iż zakończony został proces wyboru wykonawcy usługi organizacji 16 dwudniowych seminariów szkoleniowych w związku z realizacją projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Po analizie wszystkich otrzymanych dokumentów najlepszą ocenę uzyskała oferta p. Małgorzaty Nejfeld.

Serdecznie dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym oraz za przesłanie Państwa ofert na wykonanie w/w usługi.

Zestawienie wszystkich nadesłanych ofert – WYBÓR OFERTY PDF

Projekt systemowy PARP „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
0 osób.

W poprzednim miesiącu:
1120 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA