Biuletyn PPP

Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest cyklem publikacji poświęconych zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Łącznie wydanych zostało 13 numerów Biuletynu PPP (1 publikacja w 2011, 4 w 2012, 4 w 2013, 3 w 2014 oraz 1 publikacja w roku 2015). Każdy Biuletyn wychodził w wersji elektronicznej oraz papierowej (nakład 2000 szt.) oraz liczył w przybliżeniu 100 stron.

Naszym celem było stworzenie publikacji, która poprzez systematyczne omawianie treści oraz pogłębianie ich w kolejnych artykułach pozwoli czytelnikowi poszerzyć swoją wiedzę od tzw. nowicjusza do eksperta. Wszystkie 13 wydań stworzyło obszerne kompendium wiedzy nt. partnerstwa publiczno-prywatnego. Biuletyn wydawany był w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

W cyklu publikacji zostały poruszone m.in. kwestie:

 • przygotowania i zadań zespołu odpowiedzialnego za realizację ppp w ramach struktury organizacyjnej podmiotu publicznego;
 • wdrożenia odpowiednich dokumentów planistycznych określających politykę podmiotu publicznego w odniesieniu do realizacji jego zadań w formie przedsięwzięć typu ppp;
 • odpowiedniego przygotowania zespołu i założeń politycznych jest niezbędne do przeprowadzenia analiz przedrealizacyjnych, badających zasadność wdrożenia konkretnego projektu właśnie w formule ppp a nie w innej, tradycyjnej, niezakładającej angażowania sektora prywatnego;
 • właściwej promocji założeń projektu jako oferty inwestycyjnej wśród potencjalnych partnerów prywatnych oraz instytucji finansujących;
 • prowadzenia etapu badania rynku jako krytycznego podejścia do pierwotnie przyjętych założeń przedsięwzięcia; 
 • analizie przedsiębiorców zainteresowanych realizacją danego przedsięwzięcia;
 • analizy przygotowawczej projektu ppp;
 • analizy prawnej, ekonomiczno-finansowej oraz technicznej projektu ppp;
 • aktualnego obrazu rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce;
 • właściwego przygotowania i przeprowadzenia postępowania prowadzącego do wyłonienia partnera prywatnego lub koncesjonariusza;
 • kontroli przestrzegania postanowień zawartych umów, kwestia;
 • spółek wykonawczych i opodatkowania działań stron realizujących wzajemne zobowiązania;
 • związane z realizacją projektu systemowego (okresowe podsumowanie działań, wręczone wyróżnienia w ramach projektu, opracowane raporty oraz publikacje nt. ppp w ramach projektu).

Pomimo szczerych chęci wymienienia wszystkich kwestii, które omówiliśmy na przestrzeni 13 numerów Biuletynu PPP – nie sposób tego dokonać. Dlatego zapraszamy serdecznie do nieodpłatnego korzystania z opracowanych materiałów, a w przypadku pytań odnośnie treści zawartych w publikacjach do kontaktu z nami. Życzymy owocnej lektury!

 

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 13 (2015)

Celem niniejszego, trzynastego wydania „Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego” jest podsumowanie dobrych praktyk, które wykształciły się w czasie realizacji projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, ukazane na tle rozwijającego się rynku ppp w Polsce. Wydanie ostatniego już „Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego” towarzyszy zamknięciu realizacji projektu systemowego. Większą część publikacji stanowi kompendium wiedzy na temat podjętych działań PARP i partnera projektu – Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 

Pobierz Biuletyn PPP nr 13


Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 12 (2014)

Rozpoczęta w bieżącym roku nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 może być sprzyjają- cym okresem realizacji tzw. projektów hybrydowych ppp, łączących w jednym budżecie projektowym środki partnera publicznego, partnera prywatnego oraz finanse pochodzące ze źródeł dotacyjnych lub zwrotnych, dostępne w ramach nowych programów operacyjnych, czerpiących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

 

Pobierz Biuletyn PPP nr 12


Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 11 (2014)

Jednym z najważniejszych sektorów usług użyteczności publicznej jest ochrona zdrowia. W niewielu innych obszarach kontakt na linii władza publiczna – obywatel ma tak bezpośrednie przełożenie na opinię wyborców o jakości administracji publicznej. Jednocześnie jest to dziedzina, w której postęp wiedzy znacznie wyprzedza możliwości budżetu państwa i samorządów. W niniejszym numerze „Biuletynu ppp” przedstawiamy m.in. przekrój rynku partnerstwa i koncesji w ochronie zdrowia.

 

Pobierz Biuletyn PPP nr 11


Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 10 (2014)

Po pięciu latach funkcjonowania regulacji ppp oraz koncesji na roboty budowlane i usługi wyraźnie widać, że współpraca z sektorem prywatnym jest coraz popularniejszą formą realizacji zadań publicznych. Niestety wciąż widoczne są pewne niedostatki otoczenia prawnego i instytucjonalnego ppp. W niniejszym numerze został omówiony Raport na temat rynku ppp, opracowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Omówimy także problematykę wdrażania przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz na zakończenie zagadnienia prawne, mające największe znaczenie dla realizacji projektów ppp i koncesji – kwestie opodatkowania inwestycji prowadzonych w powyższym trybie.

 

Pobierz Biuletyn PPP nr 10


Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 9 (2013)

Zapraszamy do pogłębienia wiedzy na temat procesu analiz przedrealizacyjnych o zagadnienia analizy i alokacji ryzyk występujących w projektach ppp, z uwzględnieniem punktu widzenia podmiotów finansujących. Warto zapoznać się z doświadczeniami i dobrymi praktykami brytyjskimi w zakresie ppp oraz przeanalizować zagadnienia związane z realizacją projektów parkingowych w formule ppp oraz zaznajomić się z rodzimymi doświadczeniami i perspektywami dla przedsięwzięć energetycznych i inwestycji z zakresu gospodarki odpadami.

 

Pobierz Biuletyn PPP nr 9


Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 8 (2013)

Przedsięwzięcia, które są finansowane dzięki oszczędnościom za sprawą dokonanych nakładów są coraz popularniejsze w Europie i stanowią również dynamicznie rozwijającą się część polskiego rynku ppp. Zapraszamy do zapoznania się ze specyfiką projektów energooszczędnych, które, jak się wydaje, mogą być szeroko wdrażane z dużą korzyścią dla obywateli, środowiska i budżetu publicznego. Ponadto, zachęcamy do przeanalizowania zagadnień związanych z oceną korzyści dla interesu publicznego, jakie generować powinny przedsięwzięcia ppp oraz związanych z coraz popularniejszymi przedsięwzięciami koncesyjnymi i ppp zakładającymi realizację infrastruktury hotelowej i turystycznej.

 

Pobierz Biuletyn PPP nr 8


Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 7 (2013)

W niniejszym numerze poświęcono wiele miejsca omówieniu zagadnienia dotyczącego treści umowy o ppp oraz okoliczności, w jakich może się zakończyć przed czasem, na jaki została zawarta. Ciekawą cechą polskiego rynku ppp jest relatywnie duży udział projektów hybrydowych. Wsparcie unijne może być cennym elementem montażu finansowego licznych przedsięwzięć, szczególnie w zakresie teleinformatyzacji i rozwoju sieci szerokopasmowych, jak ma to miejsce w przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego kontynuacja może być oparta na dobrych praktykach z Finlandii.

 

Pobierz Biuletyn PPP nr 7


Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 6 (2013)

Kluczem do zawarcia korzystnej umowy o ppp, wpisującej się w zakładany na etapie analiz przedrealizacyjnych preferowany model realizacji zadania publicznego we współpracy z sektorem prywatnym, jest efektywny proces negocjacji umowy o ppp. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami, na jakich opiera się proces doprecyzowania postanowień kontraktów ppp i koncesji. Wobec dyskusji na temat zasad, na jakich powinien funkcjonować krajowy system realizacji projektów ppp, warto zapoznać się z działaniami prowadzonymi w tym zakresie we Francji, która w ostatnim czasie stała się europejskim liderem rynku koncesji i ppp.

 

Pobierz Biuletyn PPP nr 6


Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 5 (2012)

W końcu przychodzi czas na informację na temat analizy technicznej tego typu projektów, analizy prawnej oraz analizy ryzyk. Otwarta konsultacja z potencjalnymi inwestorami, w tym instytucjami finansowymi, może pozwolić na modyfikację pierwotnych założeń przedsięwzięcia tak, aby zwiększyć szansę na komercyjne i finansowe zamknięcie postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Jak poucza polska praktyka, tylko niewielka część przedsięwzięć może liczyć na taki finał, zatem istotne jest stosowanie testu rynku w większym zakresie niż dotychczas.

 

Pobierz Biuletyn PPP nr 5


Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 4 (2012)

O badaniach, konkursie i sytuacji na rynku finansowania ppp piszemy obszernie w niniejszym numerze. Kontynuujemy również nasz cykl artykułów o kolejnych etapach wdrażania przedsięwzięć ppp – tym razem czas na analizy ekonomiczno-finansowe. Ponadto prezentujemy najnowsze doniesienia z praktyki związanej z realizowanymi już przedsięwzięciami – zachęcamy do zapoznania się z orzeczeniami sądów w zakresie dopuszczalności podejmowania przez spółki kapitałowe, kontrolowane przez koncesjodawcę, roli koncesjonariusza w podejmowanych przez właściciela postępowaniach oraz z praktycznymi aspektami przekazania wkładu własnego w formie nieruchomości w projektach ppp.

 

Pobierz Biuletyn PPP nr 4


Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 3 (2012)

Zakończyła się główna część badania potencjału realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Opublikowano trzy pierwsze raporty zawierające wyniki tego badania. Ponadto zapoznamy się z doświadczeniami szeroko rozumianego ppp w sektorze autostrad oraz nowymi wytycznymi w obszarze kwalifikacji ppp pod kątem limitów długu publicznego w ujęciu EUROSTAT

 

Pobierz Biuletyn PPP nr 3


Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 2 (2012)

Wdrożenie przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego powinno być starannie zaplanowane i przeanalizowane przez podmiot publiczny. Współpraca z sektorem prywatnym w formule ppp czy koncesji jest bowiem tylko jednym z wielu możliwych sposobów realizacji zadań spoczywających na władzach publicznych, które zdecydowały się na nawiązanie tego typu współpracy.

 

Pobierz Biuletyn PPP nr 2


Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 1 (2011)

Ważnym elementem działań promujących ideę partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne” jest wydawanie cyklicznej publikacji. Pierwsza część ma zasadnicze znaczenie jako źrodło informacji ogólnych na temat projektu, jak i ram prawnych partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji. Jest to numer towarzyszący rozpoczęciu realizacji projektu i zapoczątkowaniu cyklu seminariów regionalnych poświęconych zagadnieniom ppp. Ważną jego częścią jest zatem kompendium wiedzy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przygotowywania i realizacji tego typu przedsięwzięć.

 

Pobierz Biuletyn PPP nr 1