Szczecin chce zbudować przedszkole w PPP

Gmina Miasto Szczecin wydłuża termin Wstępnego testowania rynku do 31 marca 2021 roku ze względu na potrzebę przeprowadzenia spotkań, tele lub wideokonferencji celem omówienia/doprecyzowania odpowiedzi udzielonych w ankietach.

Gmina Miasto Szczecin planuje realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie nowego przedszkola przy ulicy Łokietka 15 wraz z realizacją nowej zabudowy frontowej mieszkalno-usługowej przy ulicy Łokietka w Szczecinie.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem wstępnego testu rynku jest poznanie opinii podmiotów potencjalnie zaineresowanych przedsięwzięciem na temat m.in. możliwości udziału w ww. przedsięwzięciu, atrakcyjności przedsięwzięcia z komercyjnego punktu widzenia, sposobie zagospodarowania / użytkowania terenu przeznaczonego pod nową zabudowę, określenia kierunku rozwoju przedsięwzięcia.

Dokumentacja testu rynku, w tym wstępna informacja o przedsięwzięciu oraz ankieta dla potencjalnych partnerów prywatnych znajduje się pod linkiem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50742.asp?soid=3A24DD6639AE49F1817957BD8662EB3C

Przypominamy, że termin odesłania ankiet wyznaczony został do dnia 28 lutego 2021 roku i nie zmienił się.