Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku w formule PPP podpisana

Partnerstwo przypieczętowało podpisanie umowy przez (od l.): Alana Aleksandrowicza z-cę prezydenta Gdańska, Aleksandrę Dulkiewicz prezydent Gdańska, Luizę Gruntkowską – prezes zarządu Inopa SA; Mikołaja Konopkę – prezesa zarządu Euro Styl SA oraz Teresę Blacharską – skarbnik Miasta Gdańska.

Kon­sor­cjum o na­zwie GGI Dolne Mia­sto bę­dzie miało osiem lat na re­wi­ta­li­za­cję ist­nie­ją­cej za­bu­do­wy, te­re­nów zie­lo­nych oraz wznie­sie­nie kil­ku­na­stu no­wych bu­dyn­ków na ob­sza­rze 11 ha Dol­ne­go Mia­sta. Mia­sto Gdańsk wnosi do pro­jek­tu 39 nie­ru­cho­mo­ści, w za­mian za to part­ner pry­wat­ny zo­bo­wią­za­ny jest do re­ali­za­cji celów pu­blicz­nych na rzecz dziel­ni­cy (m.​in. bu­do­wy dróg, przed­szko­la, re­wi­ta­li­za­cji te­re­nów nad­wod­nych).

Pod­pi­sa­nie umowy mię­dzy part­ne­ra­mi przed­się­wzię­cia „Za­go­spo­da­ro­wa­nie ob­sza­ru daw­nej za­jezd­ni tram­wa­jo­wej na Dol­nym Mie­ście w Gdań­sku”: Mia­stem Gdańsk a kon­sor­cjum GGI Dolne Mia­sto (stwo­rzo­ne przez firmy Euro Styl i Inopa), które na­stą­pi­ło 22 li­sto­pa­da 2019 r.  to zwień­cze­nie roz­po­czę­te­go w 2016 r. po­stę­po­wa­nia o wybór part­ne­ra pry­wat­ne­go dla przed­się­wzię­cia.  Uro­czy­stość od­by­ła się na Dol­nym Mie­ście, w In­ku­ba­to­rze Są­siedz­kiej Ener­gii wznie­sio­nej przez gdań­ski TBS na te­re­nie ob­ję­tym part­ner­stwem pu­blicz­no-pry­wat­nym.

Nabrzeże Nowej Motławy, którego modernizacja jest jednym z&nbspcelów PPP na&nbspDolnym Mieście

Nabrzeże Nowej Motławy, którego modernizacja jest jednym z celów PPP na Dolnym Mieście

Zadaniem konsorcjum będzie urządzenie nowej i rewitalizacja historycznej przestrzeni dzielnicy, sukcesywnie w ciągu ośmiu lat. Dzięki modernizacji i budowie ok. 2 km dróg powstanie nowy układ drogowy. Dzielnica uzyska też obiekty użyteczności społecznej (służące mieszkańcom), a tereny zielone na przestrzeni ponad 5,5 ha zostaną zagospodarowane i zrewitalizowane. Wśród zielonych przestrzeni poddanych modernizacji będą m.in. bastiony Wilk i Wyskok oraz nabrzeże wzdłuż opływu Nowej Motławy. (szczegółowy opis wszystkich inwestycji wraz z mapką, w dolnej części tekstu).

Całkowita wartość inwestycji (całego projektu PPP) szacowana jest na nie mniej niż 277 mln zł netto, w tym ok. 51 mln zł netto przeznaczonych zostanie pod realizację inwestycji publicznych. Inwestycje o charakterze komercyjnym powstaną na nieruchomościach, które Miasto Gdańsk sprzeda partnerowi prywatnemu jako swój wkład własny w przedsięwzięcie (służący pokryciu realizacji części kosztów inwestycji publicznych).

Za osiem lat w dzielnicy przybyć może nawet 2 tys. nowych mieszkańców.

– To historyczny dla nas moment, choć wiem, że niektórzy mają w pamięci to, co wydarzyło się nieco ponad rok temu nieopodal stąd, gdy po raz pierwszy ogłaszaliśmy wyłonienie partnera tego przedsięwzięcia – przypomina prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Pierwszy oferent w końcu nie podpisał umowy, ale jest drugi, z którym umowę dziś podpisujemy. Zaczyna się kolejny etap rewitalizacji Dolnego Miasta. Po inwestycjach współfinansowanych z Unii Europejskiej, przedsięwzięciach gminy związanych z działalnością naszych TBS-ów, inwestycjach prywatnych firmy LPP, czas na partnerstwo publiczno – prywatne. Dzięki niemu powstaną tu nowe możliwości dla obecnych mieszkańców, ale także miejsce do życia dla nowych osób w tej dzielnicy.

– Wykorzystując potencjał kapitału prywatnego w synergii z miastem, w jednym czasie realizujemy na Dolnym Mieście bardzo duży zakres inwestycji publicznych i prywatnych na 39 nieruchomościach – zaznacza Alan Aleksandrowicz z-ca prezydent Gdańska ds. inwestycji. – Gdybyśmy każdą z nich realizowali oddzielnie, przygotowując osobne przetargi na zagospodarowanie poszczególnych nieruchomości, efekt wizerunkowy, jakość architektury i rozwiązań byłyby słabsze, a sam proces rewitalizacji trwałyby dużo dłużej.

Alan Aleksandrowicz przypomniał, że niezależnie od PPP, na Dolnym Mieście realizowana będzie także przebudowa skrzyżowania ul. Łąkowej i Podwala Przedmiejskiego, wraz z utworzeniem przejścia naziemnego (wykonawca został już wyłoniony), a także program dalszej rewitalizacji z wykorzystaniem środków unijnych.

– Ten projekt to najtrudniejszy temat w naszej historii, ale z chęcią podejmujemy to wyzwanie. Warto zaznaczyć, że współpraca na Dolnym Mieście ma jeszcze jednego – obok miasta i naszego konsorcjum – partnera: mieszkańców, z którymi spotkaliśmy się kilka dni temu żeby porozmawiać o naszych planach – podkreśla Mikołaj Konopka, prezes spółki Euro Styl, członek zarządu Grupy Dom Development S.A, do której należy gdańska spółka. –  Miejscowa społeczność jest bardzo zaangażowana w ten projekt, przekazała nam niezwykle trafne uwagi. To wielka wartość dla nas.

W ramach komercyjnej części inwestycji powstanie 710 mieszkań i lokali usługowych w kilkunastu nowych i odrestaurowanych budynkach, ze zdecydowaną przewagą funkcji mieszkaniowej, która zapisana jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

– Przedstawiliśmy już miastu zapewnienia finansowania całego projektu. Po podpisaniu umowy, od razu przystępujemy do projektowania – dodaje Mikołaj Konopka. – Koncepcja, która została złożona już jako element przetargu, czeka obecnie na opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie chcemy jej pokazywać publicznie bez uzyskania jego decyzji, sądzę, że za pół roku będziemy gotowi na prezentację. 

 

źródło: forumppp.pl