IPPP » O ppp » Ustawa o ppp

Ustawa o ppp

Ustawa o ppp ustanawia zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, przy czym treścią tej współpracy jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

Podmiotem publicznym jest m.in. organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), jak i spółka publiczna, będąca pod kontrolą organu administracji rządowej lub samorządu.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcie będące przedmiotem ppp może polegać na wzniesieniu obiektu budowlanego, świadczeniu usług, wykonaniu dzieła lub innych świadczeniach. Zawsze będzie musiało być jednak połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym (np. przedsiębiorstwem, nieruchomością). Choć zakres świadczeń stron w ramach ppp może przybrać różne kształty, najczęściej partner prywatny zobowiązany będzie sfinansować i zrealizować przedsięwzięcie (z jego dalszym utrzymaniem lub zarządzaniem), a podmiot publiczny zobowiązany będzie do wniesienia wkładu własnego. Wkładem własnym będzie świadczenie podmiotu publicznego lub partnera prywatnego polegające w szczególności na:

  • poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia
  • wniesieniu składnika majątkowego.

Wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić w szczególności w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy.

Wynagrodzenie partnera

Za wykonanie przedsięwzięcia partnerowi prywatnemu przysługuje wynagrodzenie, które może pochodzić zarówno z prowadzonej przez partnera prywatnego działalności gospodarczej, jak i z zapłaty sumy pieniężnej przez podmiot publiczny. Możliwe będą również sytuacje, że całe wynagrodzenie partnera prywatnego płatne będzie z budżetu podmiotu publicznego (szczególnie w przypadku inwestycji z założenia nierentownych, jak np. budynki administracji publicznej, szkoły, obiekty kultury, drogi publiczne). Wynagrodzenie partnera prywatnego zależeć będzie albo od rzeczywistego wykorzystania infrastruktury (np. pobranych opłat za przejazd drogą, sprzedanych biletów na stadion) lub jej faktycznej dostępności (czyli faktycznej i nieprzerwanej dostępności infrastruktury w stanie zgodnym z umową).

Wybór partnera prywatnego

Przedsięwzięcie ppp partner prywatny będzie realizował samodzielnie lub we współpracy z podmiotem publicznym w ramach spółki celowej. Wybór partnera prywatnego wymagał będzie zastosowania otwartej, jawnej, konkurencyjnej procedury. Polskie prawo, w zależności od sposobu wynagrodzenia partnera prywatnego, wymaga zastosowania albo Ustawy o Koncesjach, albo PZP. O tym, kiedy należy zastosować daną procedurą mowa w punkcie 1.4. W ramach ppp będą mogły być realizowane wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia infrastrukturalne, jak i społeczne. Polskie prawo przewiduje w tym zakresie jedynie nieliczne wyjątki wprost wskazane w ustawie, np. zakaz budowy linii kolejowych o znaczeniu obronnym. Z tego względu ppp może znaleźć zastosowanie nawet w takich sektorach, jak bezpieczeństwo, zdrowie, czy edukacja i opieka społeczna.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
140 osób.

W poprzednim miesiącu:
4087 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA