IPPP » O ppp » Ustawa o Koncesjach

Ustawa o Koncesjach

Ustawa o Koncesjach reguluje treść oraz sposób zawierania umów koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi. Koncesje są analogiczną instytucją do kontraktów powszechnie znanych w całej UE o tej samej nazwie, charakteryzujących się tym, że przedsiębiorca, który uzyska koncesję, zbuduje i sfinansuje inwestycję, w zamian za prawo do eksploatacji i pobierania opłat od użytkowników lub eksploatuje istniejący już obiekt, utrzymuje go i finansuje naprawy, uzyskując przychody ze świadczonych usług.

Umowa koncesji

W świetle art. 1 ust. 2 Ustawy o Koncesjach umowa koncesji  polega na tym, że koncesjonariusz (wykonawca) na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą (zamawiającym) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku: 1)   koncesji na roboty budowlane – wyłącznie prawo do  eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy; 2)   koncesji na usługi – wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.

Koncesje znajdą zastosowanie do realizacji projektów inwestycyjnych – robót budowlanych (np. budowa infrastruktury sportowej, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych) lub świadczenia określonych usług (np. zarządzanie obiektami użyteczności publicznej lub lokalnym wodociągiem). Założeniem koncesji jest, że koncesjonariusz prowadził będzie działalność gospodarczą w oparciu o eksploatowaną infrastrukturę ponosząc większość ryzyk związanych z tą działalnością.

Wynagrodzenie koncesjonariusza

Wynagrodzenie koncesjonariusza odróżnia koncesje od zwykłych zamówień publicznych, gdzie całość zapłaty pochodzi ze środków zamawiającego. W przypadku koncesji całość lub większa część wynagrodzenia koncesjonariusza pochodzi ze sprzedaży usług w ramach koncesji.

Zawarcie umowy

Stronami umów koncesji będą administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), jak i spółki publiczne (kontrolowane przez administrację rządową lub samorząd) oraz prywatni przedsiębiorcy.

Zawarcie umowy koncesji będzie musiało zostać poprzedzone jawnym, równym i niedyskryminacyjnym dla wszystkich zainteresowanych podmiotów postępowaniem, przy zachowaniu przejrzystości i zasad uczciwej konkurencji. Tryb postępowania reguluje Ustawa o Koncesjach.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
133 osób.

W poprzednim miesiącu:
4083 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA