IPPP » O ppp » Ramy prawne

Ramy prawne dla ppp i koncesji

W prawie polskim ramy prawne ppp wyznaczają dwie ustawy, regulujące współpracę podmiotów publicznych i partnerów prywatnych:

  • ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą o PPP,
  • ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą o Koncesjach.

Najistotniejszą cechą ppp, jak i koncesji jest ich ścisłe osadzenie w systemie zamówień publicznych. Zaliczenie ppp i koncesji do kategorii zamówień publicznych związane jest z naturą środków (pieniężnych lub niepieniężnych, np. nieruchomości) angażowanych przez władze w realizację kontraktu z podmiotem prywatnym w celu realizacji zadania publicznego.  Takie umieszczenie ppp i koncesji w systemie prawnym oznacza konieczność stosowania przez podmioty publiczne przy zawieraniu tego typu umów, zasad uregulowanych w Dyrektywie 2004/18 oraz w prawie pierwotnym UE (Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) i opartym na nim orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących m.in. publicznego ogłaszania o zamówieniu, równego i konkurencyjnego trybu wyboru partnera prywatnego (w szczególności koncesjonariusza). Z tego względu do zawierania umów ppp zastosowanie znajdować będzie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej PZP.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
129 osób.

W poprzednim miesiącu:
4081 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA