IPPP » O ppp » Przydatne linki

Podmioty zainteresowane rozwojem ppp w Polsce

Partnerstwo publiczno-prywatne jest metodą realizacji licznych zadań publicznych, co więcej realizacja zadań w tej formule wymaga rozległej interdyscyplinarnej wiedzy a same działania administracji i sektora prywatnego związane z realizacją projektów są przedmiotem zainteresowania licznych instytucji. Poniżej znajdą Państwo wykaz najważniejszych polskich instytucji, które zajmują się różnymi aspektami problematyki ppp, wraz z ich krótką charakterystyką w kontekście prowadzonych przez każdą z nich działań na rzecz ppp i koncesji.Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (IPPP) to pierwsza w Polsce organizacja specjalizująca się w zagadnieniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2003 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju ppp m.in. poprzez edukowanie w zakresie ppp, specjalistyczne doradztwo, wydawanie publikacji i raportów oraz szereg aktywności obliczonych na upowszechnianie i doskonalenie modelu ppp, które podejmuje zarówno w kraju jak i zagranicą.


Platforma PPP powstała w strukturach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwa Rozwoju). Jest to pierwsza w Polsce rządowa jednostka ds. partnerstwa publiczno-prywatnego – powołana do życia na początku 2011 r. „Platforma PPP”, której głównym celem jest udzielanie szerokiego wsparcia podmiotom publicznym, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego, w realizacji zadań publicznych w formule ppp.


Urząd Zamówień Publicznych jest organem administracji centralnej, którego podstawowym zadaniem jest nadzór nad systemem zamówień publicznych w Polsce, a tym samym nad właściwym i zgodnym z prawem gospodarowaniem środkami publicznymi przy finansowaniu zadań publicznych. UZP jest również podmiotem uprawnionym do kontroli postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym tych realizowanych w trybie ppp i koncesyjnym.


Ministerstwo Finansów jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych. Jednym z podstawowych zadań ministerstwa jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto ministerstwo zajmuje się m.in. systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym. Ponadto w ramach Ministerstwa Finansów funkcjonuje specjalna jednostka, Departament Gwarancji i Poręczeń, która odpowiada m.in. za sprawy ppp w zakresie kompetencji Ministra Finansów.


Główny Urząd Statystyczny to w myśl ustawy organ odpowiedzialny za statystykę publiczną, tj. zasady i podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych i powszechnie dostępnych danych statystycznych. GUS jest również podmiotem kompetentnym w zakresie kwalifikacji przedsięwzięć realizowanych w formule ppp w kontekście rachunków narodowych i oceny wpływu przedsięwzięć na deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych.


Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych realizuje zadania publiczne polegające na wspieraniu rozwoju gospodarczego kraju poprzez działania zwiększające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Zadanie to obejmuje m.in. obsługę inwestorów zagranicznych oraz współpracę z władzami regionalnymi w promocji regionów, również w kontekście inwestycji w modelu ppp i koncesyjnym.


European PPP Expertise Centre (EPEC) to Europejskie Centrum Wiedzy o ppp powołane do życia w końcu 2009 r. na mocy komunikacji Komisji Europejskiej na temat ppp. Celem tej organizacji jest wsparcie krajów członkowskich Unii Europejskiej w praktyce stosowania ppp, w zakresie długoterminowego wsparcia przy realizacji projektów typu ppp oraz w procesie optymalizacji wykorzystywania środków z funduszy UE: strukturalnego oraz spójności.


Bank Gospodarstwa Krajowego to największy w Europie Środkowo-Wschodniej bank publiczny. Nadzorowany jest przez Ministerstwo Finansów, a jego misja obejmuje wspieranie programów rozwoju lokalnego i regionalnego. BGK pełni również w wybranych regionach Polski funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich zarządzając inicjatywą Unii Europejskiej o nazwie JESSICA, która jest instrumentem preferencyjnego finansowania zwrotnego rozwoju miast, w kontekście którego zastosowanie może znaleźć ppp.


Bank Światowy to instytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych, będąca połączeniem dwóch instytucji: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju. Zrzesza on 187 krajów członkowskich, a jego misją jest udzielanie wsparcia finansowego i technicznego w krajach rozwijających się na całym świecie. Swoją misję realizuje m.in. poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na kredytowanie inwestycji w edukację, służbę zdrowia, administrację publiczna, infrastrukturę, ale również w rozwój sektora finansowego i prywatnego, w tym w modelu ppp.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
133 osób.

W poprzednim miesiącu:
4083 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA