IPPP » O ppp » Przydatne linki
  • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
  • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
  • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
  • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
  • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
  • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
  • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
  • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
  • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

Podmioty zainteresowane rozwojem ppp w Polsce

Partnerstwo publiczno-prywatne jest metodą realizacji licznych zadań publicznych, co więcej realizacja zadań w tej formule wymaga rozległej interdyscyplinarnej wiedzy a same działania administracji i sektora prywatnego związane z realizacją projektów są przedmiotem zainteresowania licznych instytucji. Poniżej znajdą Państwo wykaz najważniejszych polskich instytucji, które zajmują się różnymi aspektami problematyki ppp, wraz z ich krótką charakterystyką w kontekście prowadzonych przez każdą z nich działań na rzecz ppp i koncesji.Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (IPPP) to pierwsza w Polsce organizacja specjalizująca się w zagadnieniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2003 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju ppp m.in. poprzez edukowanie w zakresie ppp, specjalistyczne doradztwo, wydawanie publikacji i raportów oraz szereg aktywności obliczonych na upowszechnianie i doskonalenie modelu ppp, które podejmuje zarówno w kraju jak i zagranicą.


Platforma PPP powstała w strukturach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwa Rozwoju). Jest to pierwsza w Polsce rządowa jednostka ds. partnerstwa publiczno-prywatnego – powołana do życia na początku 2011 r. „Platforma PPP”, której głównym celem jest udzielanie szerokiego wsparcia podmiotom publicznym, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego, w realizacji zadań publicznych w formule ppp.


Urząd Zamówień Publicznych jest organem administracji centralnej, którego podstawowym zadaniem jest nadzór nad systemem zamówień publicznych w Polsce, a tym samym nad właściwym i zgodnym z prawem gospodarowaniem środkami publicznymi przy finansowaniu zadań publicznych. UZP jest również podmiotem uprawnionym do kontroli postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym tych realizowanych w trybie ppp i koncesyjnym.


Ministerstwo Finansów jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych. Jednym z podstawowych zadań ministerstwa jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto ministerstwo zajmuje się m.in. systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym. Ponadto w ramach Ministerstwa Finansów funkcjonuje specjalna jednostka, Departament Gwarancji i Poręczeń, która odpowiada m.in. za sprawy ppp w zakresie kompetencji Ministra Finansów.


Główny Urząd Statystyczny to w myśl ustawy organ odpowiedzialny za statystykę publiczną, tj. zasady i podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych i powszechnie dostępnych danych statystycznych. GUS jest również podmiotem kompetentnym w zakresie kwalifikacji przedsięwzięć realizowanych w formule ppp w kontekście rachunków narodowych i oceny wpływu przedsięwzięć na deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych.


Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych realizuje zadania publiczne polegające na wspieraniu rozwoju gospodarczego kraju poprzez działania zwiększające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Zadanie to obejmuje m.in. obsługę inwestorów zagranicznych oraz współpracę z władzami regionalnymi w promocji regionów, również w kontekście inwestycji w modelu ppp i koncesyjnym.


European PPP Expertise Centre (EPEC) to Europejskie Centrum Wiedzy o ppp powołane do życia w końcu 2009 r. na mocy komunikacji Komisji Europejskiej na temat ppp. Celem tej organizacji jest wsparcie krajów członkowskich Unii Europejskiej w praktyce stosowania ppp, w zakresie długoterminowego wsparcia przy realizacji projektów typu ppp oraz w procesie optymalizacji wykorzystywania środków z funduszy UE: strukturalnego oraz spójności.


Bank Gospodarstwa Krajowego to największy w Europie Środkowo-Wschodniej bank publiczny. Nadzorowany jest przez Ministerstwo Finansów, a jego misja obejmuje wspieranie programów rozwoju lokalnego i regionalnego. BGK pełni również w wybranych regionach Polski funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich zarządzając inicjatywą Unii Europejskiej o nazwie JESSICA, która jest instrumentem preferencyjnego finansowania zwrotnego rozwoju miast, w kontekście którego zastosowanie może znaleźć ppp.


Bank Światowy to instytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych, będąca połączeniem dwóch instytucji: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju. Zrzesza on 187 krajów członkowskich, a jego misją jest udzielanie wsparcia finansowego i technicznego w krajach rozwijających się na całym świecie. Swoją misję realizuje m.in. poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na kredytowanie inwestycji w edukację, służbę zdrowia, administrację publiczna, infrastrukturę, ale również w rozwój sektora finansowego i prywatnego, w tym w modelu ppp.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
148 osób.

W poprzednim miesiącu:
3446 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA