IPPP » O ppp » Akty prawne
 • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
 • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
 • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
 • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
 • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
 • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
 • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
 • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
 • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

Partnerstwo publiczno-prywatne – akty prawne
Źródła prawa z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Zaprezentowane w poniższym zbiorze materiały są przygotowane do pobrania.

Przepisy krajowe

 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, którego przedmiotem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.
 • Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.
 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
 • Zapytanie Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej dotyczące interpretacji przepisów ustawy o PPP oraz ustawy o koncesji oraz odpowiedz Urzędu Zamówień Publicznych. Zapytanie CCIFP (Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej) odnośnie istotnych zagadnień dotyczących interpretacji i stosowania ustawy o ppp oraz ustawy o koncesji, wraz z odpowiedzą Urzędu Zamówień Publicznych.

Przepisy krajowe

 • Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie udanego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wytyczne dotyczące udanego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego opublikowane przez Komisję Europejską, Dyrektoriat Generalny ds. Polityki Regionalnej, w styczniu 2003 r.
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zwiększania znaczenia partnerstw publiczno-prywatnych.
 • Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r.. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi  Dyrektywa oparta na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności na orzecznictwie dotyczącym kryteriów udzielania zamówień, wyjaśniającym możliwości zaspokajania przez instytucje zamawiające potrzeb zainteresowanych odbiorców publicznych.
 • Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji z 15 listopada 2005 r. Komunikat prezentuje opcje dotyczące polityki w omawianej dziedzinie, w celu zapewnienia ppp skutecznej konkurencji, unikając niepotrzebnego ograniczania elastyczności niezbędnej do opracowania nowatorskich i często złożonych projektów.
 • Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych (ZPPP) z dnia 5 lutego 2008 r. Komunikat dotyczący tego, w jaki sposób należy w opinii KE stosować przepisy wspólnotowe dotyczące zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do tworzenia ZPPP i jego działalności.
 • Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2000 r. w sprawie interpretacji przepisów dotyczących udzielenia koncesji na podstawie prawa wspólnotowego.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji (20062043 (INI)) z dnia 26 października 2006 r.  Stanowisko Parlamentu Europejskiego w kwestii możliwości wyboru i zatrudniania prywatnych partnerów przy udzielaniu publicznych zamówień budowlanych lub usługowych w formie ppp jako zamówień publicznych lub koncesji.
 • Zielona Księga Partnerstw Publiczno-Prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji, Komisja Wspólnot Europejskich Bruksela, 30.04.2004 r., COM (2004). Zielona Księga omawia zjawisko ppp z perspektywy ustawodawstwa Wspólnoty dotyczącego zamówień publicznych i koncesji.
Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
148 osób.

W poprzednim miesiącu:
3446 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA