IPPP » O ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne
Najprościej rzecz ujmując ppp jest to współpraca sektora publicznego i prywatnego w sferze usług publicznych.

Partnerstwo publiczno-prywatne (ppp)

Partnerstwo publiczno-prywatne w szerokim rozumieniu w Wytycznych Komisji Europejskiej z 2003 r. dotyczących ppp (Komisja Europejska, Bruksela 2003, [EC (2003)] zdefiniowano jako  partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzupełniają się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej. Dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ramach ppp osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego zaangażowania. Wobec powyższego, wśród kluczowych elementów współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wymienić należy:

  1. współpracę sektora publicznego z sektorem prywatnym;
  2. umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego);
  3. charakter celowy: realizacja przedsięwzięć (budowa infrastruktury, dostarczanie usług) tradycyjnie wykonywanych przez stronę publiczną;
  4. optymalny podział zadań;
  5. podział ryzyk;
  6. obustronną korzyść.

W literaturze, jako element charakterystyczny dla ppp, wymieniana jest dość często długoterminowość kontraktów. Nierzadko umowy typu ppp zawierane są na 30 lat bądź dłużej (jeden z pierwszych tego typu kontraktów w Polsce zawarto na 70 lat).

Pod względem formalnoprawnym nie ma ograniczeń branżowych dotyczących formuły ppp, niemal wszystkie zadania publiczne, szczególnie z zakresu usług użyteczności publicznej mogą być przedmiotem współpracy. W Wielkiej Brytanii partnerstwo publiczno-prywatne nawiązywane jest między innymi w zakresie budowy nowych szkół (ponad 800 w ciągu dziesięciu lat), szpitali (ponad 44 od roku 1997) a nawet infrastruktury więziennej (13). W formule ppp budowane są drogi, linie kolejowe, metro, a także budynki rządowe. Liczne są projekty z obszaru ochrony środowiska.

Partnerstwo publiczno-prywatne stosowane jest zarówno w krajach europejskich, jak i na całym świecie. Koncesje są uznanym instrumentem realizacji zadań publicznych (infrastruktury jak i usług) szczególnie w Hiszpanii i we Francji. Regulacje nt. ppp ustanowiono właśnie w Rosji i na Ukrainie.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
178 osób.

W poprzednim miesiącu:
3381 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA