IPPP » Oferta » Doradztwo » Doradztwo dla sektora publicznego
 • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
 • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
 • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
 • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
 • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
 • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
 • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
 • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
 • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

Doradztwo dla sektora publicznego

Wsparcie administracji publicznej

W doradztwie dla administracji centralnej, jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli samorządów oraz innych podmiotów publicznych wyróżniamy w kontekście ppp 3 zasadnicze etapy:

etap programowania – etap strategiczny przygotowania właściwych fundamentów pod wdrożenie projektu ppp:

 • analiza rynku ppp wobec wymogów rynku: jego aktualnej wielkości, bieżących trendów rozwoju, preferencji wynikających z koniunktury i celów sektora prywatnego oraz władz centralnych,
 • szczegółowa analiza bieżąca rynku projektów ppp, a więc miejsca, charakteru i zakresu ich potencjalnej realizacji wspólnie z innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą (publicznymi i prywatnymi),
 • analiza projektów i planów jednostek samorządu terytorialnego odnośnie realizacji przedsięwzięć typu ppp jak również odnośnie ofert i planów podmiotu publicznego wobec partnerów prywatnych,
 • audyt wewnętrzny struktur administracyjnych danego podmiotu publicznego, czyli określenie, w jakim stopniu jednostka jest przygotowana organizacyjnie i finansowo do realizacji projektów w formule ppp,
 • analiza możliwości i założeń strategicznych jednostek zainteresowanych realizacją swych zadań w formule ppp, jak również analiza ich otoczenia w kontekście wdrażania ppp, a więc określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w kontekście podejmowania przez potencjalny podmiot publiczny realizacji projektów w formule ppp,
 • precyzyjne określenie celów strategicznych podmiotów publicznych w kontekście ich realizacji w formule ppp w określonych branżach i zadaniach,
 • analizy i formułowanie rekomendacji dotyczących doboru najefektywniejszych z punktu widzenia danej jednostki publicznej obszarów działań w ramach projektów ppp (współpracy z sektorem prywatnym),
 • analiza zakresu zadań publicznych, które mogą być realizowane w formule ppp,
 • inicjowanie kontaktów z sektorem prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięć typu ppp,
 • wyszukiwanie i rekomendowanie najwłaściwszych projektów ppp dopasowanych do strategii, potrzeb i uwarunkowań danej jednostki samorządu terytorialnego,
 • analiza i opiniowanie możliwości współpracy w formule ppp z konkretnie wskazanymi partnerami prywatnymi lub też w ramach samodzielnie realizowanych projektów,
 • analiza i wskazywanie rzeczywistych możliwości współpracy i realizacji projektów z sektorem prywatnym w oparciu o formułę ppp (w tym analiza prawna, analiza techniczna, analiza nastrojów politycznych, analiza społeczna) oraz pełna implementacja projektów ppp w polskim systemie prawnym.

etap wdrażania -rozpoczęcie realizacji projektu ppp:

 • koncepcje organizacyjno-biznesowe konkretnych projektów – tworzenie ofert inwestycyjnych na potrzeby zbadania rynku pod kątem zainteresowania sektora prywatnego podjęciem współpracy,
 • konsultacje rynkowe dla przedsięwzięć typu ppp (testy rynku),
 • obsługa PR projektów ppp realizowanych przez podmiot publiczny w celu promowania właściwego wizerunku samorządu lub gminy jako dbającej o rozwój regionalny przy jednoczesnym finansowaniu zewnętrznym wobec lokalnego budżetu,
 • wspieranie projektów angażujących środki UE, partnera prywatnego i podmiotów publicznych („hybrydowe” ppp),
 • analiza ryzyk i korzyści dla interesu publicznego wdrażania w formule ppp konkretnych przedsięwzięć,
 • obsługa doradcza i prawna na etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji do ofert przetargowych, ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania przetargowego, jego prowadzenie oraz formalne (finansowe) sfinalizowanie, a także ew. powołanie spółki celowej podmiotu publicznego z partnerem prywatnym do realizacji zadania publicznego,

etap realizacji – długoterminowa współpraca przy realizacji projektu ppp aż po zakończenie umowy o ppp:

 • monitorowanie i ewaluacja zachowań partnera prywatnego na etapie realizacji projektu ppp,
 • bieżący audyt realizacji projektu i wzajemnych zobowiązań stron oraz formułowanie rekomendacji,
 • obsługa doradcza i prawna sporów zaistniałych pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym na drodze:
  • mediacji / negocjacji,
  • arbitrażu,
  • postępowania polubownego,
 • obsługa doradcza i prawna etapu zakończenia projektu ppp.

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami doradczymi IPPP, prosimy o bezpośredni kontakt z Bartoszem Korbusem pod adresem bartosz.korbus@ippp.pl.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
124 osób.

W poprzednim miesiącu:
4234 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA