IPPP » Oferta » Doradztwo » Doradztwo dla sektora publicznego

Doradztwo dla sektora publicznego

Wsparcie administracji publicznej

W doradztwie dla administracji centralnej, jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli samorządów oraz innych podmiotów publicznych wyróżniamy w kontekście ppp 3 zasadnicze etapy:

etap programowania – etap strategiczny przygotowania właściwych fundamentów pod wdrożenie projektu ppp:

 • analiza rynku ppp wobec wymogów rynku: jego aktualnej wielkości, bieżących trendów rozwoju, preferencji wynikających z koniunktury i celów sektora prywatnego oraz władz centralnych,
 • szczegółowa analiza bieżąca rynku projektów ppp, a więc miejsca, charakteru i zakresu ich potencjalnej realizacji wspólnie z innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą (publicznymi i prywatnymi),
 • analiza projektów i planów jednostek samorządu terytorialnego odnośnie realizacji przedsięwzięć typu ppp jak również odnośnie ofert i planów podmiotu publicznego wobec partnerów prywatnych,
 • audyt wewnętrzny struktur administracyjnych danego podmiotu publicznego, czyli określenie, w jakim stopniu jednostka jest przygotowana organizacyjnie i finansowo do realizacji projektów w formule ppp,
 • analiza możliwości i założeń strategicznych jednostek zainteresowanych realizacją swych zadań w formule ppp, jak również analiza ich otoczenia w kontekście wdrażania ppp, a więc określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w kontekście podejmowania przez potencjalny podmiot publiczny realizacji projektów w formule ppp,
 • precyzyjne określenie celów strategicznych podmiotów publicznych w kontekście ich realizacji w formule ppp w określonych branżach i zadaniach,
 • analizy i formułowanie rekomendacji dotyczących doboru najefektywniejszych z punktu widzenia danej jednostki publicznej obszarów działań w ramach projektów ppp (współpracy z sektorem prywatnym),
 • analiza zakresu zadań publicznych, które mogą być realizowane w formule ppp,
 • inicjowanie kontaktów z sektorem prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięć typu ppp,
 • wyszukiwanie i rekomendowanie najwłaściwszych projektów ppp dopasowanych do strategii, potrzeb i uwarunkowań danej jednostki samorządu terytorialnego,
 • analiza i opiniowanie możliwości współpracy w formule ppp z konkretnie wskazanymi partnerami prywatnymi lub też w ramach samodzielnie realizowanych projektów,
 • analiza i wskazywanie rzeczywistych możliwości współpracy i realizacji projektów z sektorem prywatnym w oparciu o formułę ppp (w tym analiza prawna, analiza techniczna, analiza nastrojów politycznych, analiza społeczna) oraz pełna implementacja projektów ppp w polskim systemie prawnym.

etap wdrażania -rozpoczęcie realizacji projektu ppp:

 • koncepcje organizacyjno-biznesowe konkretnych projektów – tworzenie ofert inwestycyjnych na potrzeby zbadania rynku pod kątem zainteresowania sektora prywatnego podjęciem współpracy,
 • konsultacje rynkowe dla przedsięwzięć typu ppp (testy rynku),
 • obsługa PR projektów ppp realizowanych przez podmiot publiczny w celu promowania właściwego wizerunku samorządu lub gminy jako dbającej o rozwój regionalny przy jednoczesnym finansowaniu zewnętrznym wobec lokalnego budżetu,
 • wspieranie projektów angażujących środki UE, partnera prywatnego i podmiotów publicznych („hybrydowe” ppp),
 • analiza ryzyk i korzyści dla interesu publicznego wdrażania w formule ppp konkretnych przedsięwzięć,
 • obsługa doradcza i prawna na etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji do ofert przetargowych, ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania przetargowego, jego prowadzenie oraz formalne (finansowe) sfinalizowanie, a także ew. powołanie spółki celowej podmiotu publicznego z partnerem prywatnym do realizacji zadania publicznego,

etap realizacji – długoterminowa współpraca przy realizacji projektu ppp aż po zakończenie umowy o ppp:

 • monitorowanie i ewaluacja zachowań partnera prywatnego na etapie realizacji projektu ppp,
 • bieżący audyt realizacji projektu i wzajemnych zobowiązań stron oraz formułowanie rekomendacji,
 • obsługa doradcza i prawna sporów zaistniałych pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym na drodze:
  • mediacji / negocjacji,
  • arbitrażu,
  • postępowania polubownego,
 • obsługa doradcza i prawna etapu zakończenia projektu ppp.

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami doradczymi IPPP, prosimy o bezpośredni kontakt z Bartoszem Korbusem pod adresem bartosz.korbus@ippp.pl.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA