IPPP » Oferta » Doradztwo » Doradztwo dla sektora prywatnego

Doradztwo dla sektora prywatnego

Wspieramy przedsiębiorstwa

W doradztwie dla przedsiębiorstw prywatnych wyróżniamy w kontekście ppp 3 zasadnicze etapy:

etap programowania – etap strategiczny przygotowujący właściwy grunt pod wdrożenie projektu ppp:

 • analiza rynku ppp, jego aktualnej wielkości i bieżących trendów rozwoju oraz preferencji wynikających z planów rozwoju strukturalnego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz władz centralnych, jak równieżanaliza bieżąca rynku projektów ppp a więc miejsca, charakteru i zakresu ich potencjalnej realizacji,
 • analiza strategiczna firmy i jej otoczenia w aspekcie działania na rynku ppp, a więc określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w kontekście podejmowania przez firmę realizacji projektów w formule ppp,
 • audyt wewnętrzny firmy, czyli określenie, w jakim stopniu firma jest przygotowana organizacyjnie do realizacji projektów w formule ppp,
 • analizy i rekomendacje dotyczące doboru najefektywniejszych z punktu widzenia Państwa firmy obszarów działań w ramach projektów ppp,
 • analiza sektorów i branż w ramach zadań publicznych, w realizacji których można uczestniczyć w formule ppp,
 • inicjowanie kontaktów z sektorem publicznym w zakresie realizacji przedsięwzięć w formule ppp,
 • wyszukiwanie i rekomendowanie najwłaściwszych projektów PPP dopasowanych do strategii firmy i charakteru jej działalności,
 • analiza i opiniowanie możliwości współpracy w formule ppp z konkretnie wskazanymi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami publicznymi,
 • analiza i wskazywanie możliwości rzeczywistej współpracy i realizacji projektów z sektorem publicznym w oparciu o formułę ppp (w tym analiza prawna, analiza nastrojów politycznych, analiza społeczna) oraz implementacja projektów ppp w polskim systemie prawnym,

etap wdrażania – rozpoczęcie realizacji projektu ppp:

 • obsługa doradcza i prawna na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji do ofert przetargowych, uczestnictwa w przetargach publicznych i formalnego sfinalizowania współpracy pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym (powołanie spółki operatorskiej/celowej do realizacji przedsięwzięcia),
 • obsługa PR projektów ppp realizowanych przez firmę w celu promowania właściwego wizerunku firmy jako wiarygodnego, rzetelnego i odpowiedzialnego społecznie partnera prywatnego,

etap realizacji – właściwe prowadzenie projektu ppp przez cały czas obowiązywania umowy o ppp łącznie z jej zakończeniem w perspektywie wieloletniej:

 • monitorowanie i ewaluacja zachowań podmiotu publicznego na etapie realizacji projektu ppp,
 • bieżący audyt realizacji projektu i wzajemnych zobowiązań stron oraz formułowanie rekomendacji,
 • obsługa doradcza i prawna sporów zaistniałych pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym na drodze:
  • mediacji / negocjacji,
  • arbitrażu,
  • postępowania polubownego,
 • obsługa doradcza i prawna etapu zakończenia projektu ppp.

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami doradczymi IPPP, prosimy o bezpośredni kontakt z Bartoszem Korbusem pod adresem bartosz.korbus@ippp.pl.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA