IPPP » Publikacje ppp » Inne publikacje
  • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
  • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
  • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
  • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
  • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
  • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
  • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
  • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
  • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia
Publikacje na temat partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp)
Poniżej prezentujemy Państwu listę polecanych przez Instytut PPP analiz, raportów, opracowań i innych publikacji, które naszym zdaniem są szczególnie cennym źródłem na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. Prezentowane materiały w większości dostępne są bezpłatnie.


Kompleksowy raport rynku ppp w Polsce 2017 (2017)

Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. „Analiza rynku ppp za okres od 2009 r. do 30 czerwca 2017 r.” wraz z dokumentami towarzyszącymi, został już opublikowany. Analiza została opracowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju – jest to już trzecia aktualizacja raportu! Niniejszy raport stanowi jedyne wiarygodne źródło informacji na temat rynku ppp w Polsce.

Pobierz raport (PDF | MOBI | EPUB)
Wszystkie dokumenty (przejdź do wpisu)


Drugi numer Biuletynu PPP (2017)

Słowo od redaktora (Bartosz Korbus)

Drugi numer „Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego” w głównej mierze poświęcony jest zagadnieniom doradztwa oraz zasadom współpracy z  doradcą wspierającym podmiot publiczny w  analizie zasadności realizacji przedsięwzięć PPP, a  także na etapie wyłaniania partnera w toku procedury przetargowej. W ramach „Akademii PPP” zapraszamy do zapoznania się z doświadczeniami samorządów wdrażających przedsięwzięcia w  obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz z opiniami przedsiębiorców zainteresowanych uczestnictwem w tego rodzaju projektach.

Pobierz Biuletyn (PDF | MOBI | EPUB)


Pierwszy numer Biuletynu PPP (2017)

Słowo od redaktora (Bartosz Korbus)

Pierwsza publikacja skupiona jest na przedstawieniu natury partnerstwa publiczno-prywatnego i jego założeniach w kontekście licznych wciąż mitów i niedopowiedzeń. Ważną częścią pierwszego numeru, ale i kolejnych publikacji z cyklu „Biuletynu PPP”, będzie przedstawienie celów, założeń i postępów w realizacji projektu „Rozwój Partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.

Pobierz Biuletyn (PDF | MOBI | EPUB)


Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki (2016)

Informujemy, że na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytut PPP opracował publikację pn. „Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki”. Celem publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania idei partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej PPP) w turystyce, a także przedstawienie doświadczeń i potencjalnych korzyści wynikających z realizacji inwestycji w tej formule. Informacje te mogą zachęcić do zainicjowania nowych projektów, które przyczynią się do rozwoju turystyki.

Pobierz Katalog (PDF | MOBI | EPUB)


Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze termomodernizacji (2015)

Niniejsza publikacja przybliża doświadczenia podmiotów publicznych i przedsiębiorców w obszarze wdrażania przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji, szerzej zarządzania efektywnością energetyczną obiektów użyteczności publicznej. Analizie poddano 11 postępowań realizowanych na terenie całego kraju od wejścia w życie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, tj. od 27 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.

Pobierz raport (PDF | MOBI | EPUB)


Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze gospodarki odpadami (2015)

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze założenia ogłoszonych przetargów dotyczących przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami oraz z dziedziny przedsięwzięć wodno-kanalizacyjnych, a także z zawartych i realizowanych już niejednokrotnie umów o ppp i koncesyjnych.

Pobierz raport (PDF | MOBI | EPUB)


Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze ochrony zdrowia (2015)

Celem opracowania jest przedstawienie informacji na temat bieżącego stanu realizacji projektów ppp w sektorze służby zdrowia, od wejścia w życie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, czyli od 27 lutego 2009 r. aż do 28 lutego 2015 r. – daty zakończenia niniejszego badania.

Pobierz raport (PDF | MOBI | EPUB)


Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze budownictwa komunalnego (2015)

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie informacji na temat bieżącego stanu realizacji projektów ppp w obszarze budownictwa komunalnego na terenie całego kraju, od wejścia w życie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, czyli od 27 lutego 2009 r. do 28 lutego 2015 r.

Pobierz raport (PDF | MOBI | EPUB)


Identyfikowanie potencjału stosowania 3P (2015)

Głównym przedmiotem tej publikacji jest opis narzędzia analitycznego – macierzy oceny projektu – służącego do dokonywania wstępnej oceny przez instytucje rządu federalnego Kanady i wskazującego, czy dany projekt infrastrukturalny może być efektywnie zrealizowany w formule ppp. Komentarz ekspercki do wytycznych dla departamentów i agencji federalnych wydanych przez PPP Canada.

Pobierz raport (PDF | MOBI | EPUB)


Krajowe wytyczne dla ppp (2015)

Komentarz ekspercki dotyczący zagadnień poruszonych w publikacji Krajowe wytyczne dla PPP, tom 4: Wytyczne do komparatora sektora publicznego wydanej przez Infrastructure Australia.

Pobierz raport (PDF | MOBI | EPUB)


Analiza Value for Money – praktyka i wyzwania (2015)

Komentarz ekspercki dotyczący zagadnień poruszonych w publikacji Analiza Value for Money – praktyka i wyzwania: w jaki sposób organy administracji publicznej podejmują decyzję, kiedy zastosować formułę PPP do realizacji projektów z zakresu infrastruktury i usług publicznych.

Pobierz raport (PDF | MOBI | EPUB)


PPP. Przewodnik dla samorządów (2015)

Komentarz ekspercki dotyczący zagadnień poruszonych w publikacji pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne. Przewodnik dla samorządów.” wydanej przez Canadian Council for PPP. Opracowanie ma charakter ogólnego wprowadzenia do zagadnień ppp, uwzględniającego w sposób szczególny problemy charakterystyczne dla projektów ppp wdrażanych przez samorządy miejskie i lokalne.

Pobierz raport (PDF | MOBI | EPUB)


Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego (2015)

Publikacja ta z wielu względów powinna spotkać się z zainteresowaniem polskiego czytelnika pragnącego pogłębić znajomość rozwiązań ppp w krajach zajmujących czołową pozycję pod względem wykorzystania tej formy inwestycji publicznych.

Pobierz raport (PDF | MOBI | EPUB)


Wytyczne do oceny Value for Money (2015)

Komentowana publikacja zawiera podsumowanie doświadczeń związanych z ustalaniem istnienia oraz natury korzyści jakie dla interesu publicznego przynosi wdrożenie przedsięwzięcia w formule ppp w systemie brytyjskim będącym swoistym punktem odniesienia dla polskiego ustawodawcy (ppp z wynagrodzeniem płatnym w większości lub całości z budżetu).

Pobierz raport (PDF | MOBI | EPUB)


RAPORT RYNKU PPP: Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013 (2015)

Niniejszy raport stanowi kompleksowe podsumowanie polskiego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013. Przedstawione w raporcie informacje są wynikiem przeprowadzonych badao rynku ppp metodą desk research obejmujących okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2014 r.

Pobierz raport


PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego (2014)

Niniejsza publikacja powstała w wyniku wspólnej pracy doradców posiadających wieloletnią praktykę w obsłudze projektów w tym zakresie. Opracowanie stanowi bogate źródło wiedzy dla wszystkich podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji w tym modelu współpracy.

Pobierz publikacje


RAPORT RYNKU PPP: Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (2013)

Niniejsza publikacja jest owocem przeprowadzonych badań, które pozwoliły na dokonanie przedmiotowej analizy struktury rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Ponadto autorzy wskazują postulaty zmian w zakresie regulacji, jaki rozwiązań organizacyjnych.

Pobierz raport

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
146 osób.

W poprzednim miesiącu:
3395 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA