Ustawa o COVID-19 a umowy o ppp / koncesji

Wspólna inicjatywa IPPP, Centrum PPP oraz PZPB.

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa złożyły do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wspólny wniosek o wydanie opinii w przedmiocie potwierdzenia zastosowania przepisów art. 15r ust. 1-9 oraz art. 15s ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), dalej „Ustawy COVID-19”, do:

1) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartych z zastosowaniem przepisów Pzp – stosownie do art. 4 ust. 1 (przed 19.09.2018 r. – art. 4 ust. 2) ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 711 ze zm.), dalej „UPPP”,

2) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartych z zastosowaniem przepisów UKRBU – stosownie do art. 4 ust. 2 (przed 19.09.2018 r. – art. 4 ust. 1) UPPP,

3) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartych z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r., poz. 113), dalej „Ustawa o koncesji” – stosownie do art. 4 ust. 1 UPPP w brzmieniu obowiązującym do 14.12.2016 r.,

4) umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych zgodnie z UKRBU,

5) umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych zgodnie z Ustawą o koncesji.

Potrzeba wydania opinii uzasadniona jest brakiem pewności prawnej po stronie licznych zamawiających – podmiotów publicznych, będących stroną umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, co do możliwości i obowiązku stosowania przepisów art. 15r ust. 1-9 oraz art. 15s Ustawy o COVID-19 do ww. umów. Niepewność prawna w tym zakresie może w istotny sposób wpływać na realizację wskazanych powyżej umów, a w skrajnych przypadkach prowadzić do niezgodnych z prawem zmian umów o partnerstwie publiczno-prywatnym lub umów koncesji lub odmowy dokonania zmian umów, pomimo uzasadnionych przesłanek.

Pełną treść złożonego wniosku zawierającą uzasadnienie i wspólne stanowisko Instytutu PPP, Centrum PPP oraz PZPB można zobaczyć pod linkiem.