Studia podyplomowe "Partnerstwo publiczno-prywatne" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2021 roku.

Studia kierowane są do pracowników administracji publicznej, w szczególności administracji samorządowej, pracowników i osób kierujących podmiotami wykonującymi zadania publiczne (w tym fundacji i stowarzyszeń), przedsiębiorców planujących realizację zadań publicznych wspólnie z organami publicznymi. Adresatami studiów są również osoby, które planują zawodowo przygotowywać projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych przez partnerów z sektora publicznego i prywatnego, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa unijnego i krajowego. Podczas studiów słuchacze zostaną przygotowani do samodzielnego opracowania projektu PPP oraz nabędą wiedzę niezbędną do zawierania umów publiczno-prywatnych. Szczególna uwaga poświęcona jest również wyposażeniu słuchaczy w umiejętności przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej oraz analizy ryzyka projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zajęcia na studiach w przeważającej mierze mają charakter wykładów interaktywnych, dyskusji, warsztatów, prac w grupach. Zajęcia praktyczne dotyczą zarówno metodyki przygotowania projektów PPP, jak i wykorzystania jej w praktyce. Analizowany jest szereg rozwiązań, które znalazły zastosowanie w praktyce. 

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w miesiącu (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych). W zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia odbywać się będą albo w całości w formule online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną), albo w formule łączonej - częściowo online i częściowo w siedzibie Uczelni (o ile na prowadzenie zajęć w siedzibie Uczelni pozwoli w okresie późniejszym sytuacja epidemiczna).

I edycja studiów podyplomowych "Partnerstwo publiczno-prywatne" będzie realizowana w okresie od marca 2021 roku do lutego 2022 roku. Studia będą trwały dwa semestry.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę UE w Poznaniu: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.556.1039.html