Badanie potencjału rynku ppp w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Instytut PPP prowadzi badanie ankietowe wśród jednostek samorządu terytorialnego dotyczące rozwiązań przyjętych przez te jednostki w zakresie realizacji zadań własnych z obszaru wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Wszystkim gminom biorącym udział w badaniu serdecznie dziękujemy!